แจกไฟล์ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Co-5 Steps รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แจกไฟล์ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Co-5 Steps รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แจกไฟล์ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Co-5 Steps รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการCo-5 Steps กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยครูสายบัว สามารถศึกษาและดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างครับ

แจกไฟล์ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Co-5 Steps รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แจกไฟล์ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Co-5 Steps รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3
แจกไฟล์ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Co-5 Steps รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4

กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (CO-5STEPs) คืออะไร

แนวคิดของกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (CO-5STEPs)
ผู้เสนอทฤษฎีคือ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข ได้นำกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน 5 STEPs Collaborative Learning Process เรียกสั้น ๆ คือ CO-5STEPs เป็นแนวการสอนที่มีการดัดแปลงมาจากกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน โดยเพิ่มเติมการทำงานกลุ่มแบบรวมพลังเพื่อให้มีการจัดการเรียนรู้บนฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเน้นการให้นักเรียนร่วมมือกันทำงานช่วยเหลือกันเด็กเก่งช่วยเด็กเรียนข้าเด็กฤนัดกว่าช่วยเด็กถนัดน้อย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเสมอภาค กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอนเป็นแนวการสอนหนึ่งของการเรียนรู้เชิงรุก เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งประยุกต์ความรู้ได้ บนฐาน วิธีการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมแบบทำงานกลุ่มโดยทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน บทบาทของผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ (Learner) บทบาทของครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator)ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้ (ที่มา กฤษณะ โต๊ะดํา)

  1. ขั้นเสนอสิ่งเร้าและระบุคำถามสำคัญ (Stimulating and Key Questioning Collaboratively)ครูนำเสนอสิ่งเร้าที่ เช่น วัตถุสิ่งของ วิดีทัศน์ รูปภาพ การตั้งคำถาม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตั้งคำถามได้ทั้งคำถามง่ายและคำถามยาก ให้ผู้เรียนคาดคะเนคำตอบอาจเป็นรายบุคคล หรือทีมด้วยการใช้วิธีต่าง ๆ
  2. ขั้นแสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์อย่างรวมพลัง (Searching and Analyzing Collaboratively) ผู้เรียนทำกิจกรรมศึกษาค้นคว้าตามสื่อการเรียนรู้ที่ครูเตรียมไว้ในเวลาที่กำหนด ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้
  3. ขั้นรวมพลังอภิปรายและสร้างความรู้ (Discussing and Constructing Collaboratively) ครูให้แต่ละกลุ่มผู้เรียนนำเสนอผังกราฟิก ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายผังกราฟิก ผู้เรียนแต่ละกลุ่มแก้ไขปรับปรุงข้อมูล/สารสนเทศในผังกราฟิกที่สร้างให้มีสาระความรู้ที่ถูกต้องและชัดเจน
  4. ขั้นสื่อสารและสะท้อนคิดอย่างรวมพลัง (Communicating and Reflecting Collaboratively) ผู้เรียนเตรียมนำเสนอผลงานความรู้ที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้ว ด้วยวิธีการบอกเล่า สะท้อนกระบวนการเรียนรู้การทำงาน ข้อเด่น ข้อด้อย จนได้บทเรียน
  5. รวมพลังประยุกต์และตอบแทนสังคม (Applying and Serving Collaboratively) ผู้เรียนช่วยกันนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปปรับใช้ในการเรียนรู้ร่วมกับสาระอื่น ๆ หรือปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การบอกเล่า การถ่ายวิดีทัศน์ การเขียนบทความ การทำโครงงาน

ขอบคุณไฟล์ : Facebook เพจครูสายบัว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่