ดาวน์โหลด คู่มือ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ดาวน์โหลด คู่มือ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ดาวน์โหลด คู่มือ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นักเรียนหรือเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นรากฐานที่สำคัญที่จะนำไปสู่การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรียน และให้มีความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถเข้าไปขับเคลื่อนการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้มีความชอบธรรม และจะสามารถปรับปรุงชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบริบทและเงื่อนไขของการเป็นประซาธิปไตยของคนไทยมีความแตกต่างจากประเทศต่างๆ การเลือกตั้งอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับความเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทย กล่าวคือ มีความจำเป็นอย่างมากที่การเลือกตั้งนั้นต้องมีพื้นฐานความเป็นพลเมืองดีในวิถีประซาธิปไตยของผู้มีสิทธิเลือกตั้งควบคู่กันไปด้วยดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า ทุกสาขา อาชีพ ทุกเพศ ทุกวัยรวมทั้งนักเรียน ในฐานะพลเมืองที่เข้มแข็งจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งโดยเรียนรู้ประชาธิปไตยจากการปฏิบัติด้วยกิจกรรม ” สัปดาห์ประชาธิปไตย” ทั้งในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชนของตน

ประสบการณ์ตรงในการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จะทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและซาบซึ้งจิตวิญญาณของความเป็นนักประซาธิปไตยอันสมควรบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองของนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้กิจกรรม “6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย” เดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาและนักเรียนใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาและนักเรียนจะได้ศึกษา และใช้ประโยชน์จากคู่มือเล่มนี้เป็นเข็มทิศนำทางในการเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาซิกสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

คู่มือนักเรียน ครู กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย

ดาวน์โหลด คู่มือ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

รวมทั้ง 5 ช่วงชั้น (ช่วงชั้นละ 2 เล่ม ประกอบด้วย คู่มือสำหรับสถานศึกษา และ คู่มือสำหรับนักเรียน/นักศึกษา)

– ประถมศึกษา

– มัธยมศึกษาตอนต้น

– มัธยมศึกษาตอนปลาย

– อาชีวศึกษา

– อุดมศึกษา

ที่มา :: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่