ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2565 ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2566
ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2565 ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2565 ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2566 สามารถศึกษาตัวอย่างแนวทางการเขียน เพื่อรับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” >>คลิกที่นี่<< สำหรับแนวทางปีที่ 12 ปี 2565 สามารถศึกษาได้ในรายละเอียดด้านล่างครับ

ขั้นตอนการสมัคร และการส่งใบสมัคร (ต้องทำทุกข้อ)

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ในเว็บไซต์ ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com เพจครูดีไม่มีอบายมุข /เพจ โรงเรียนคำพ่อสอน

2. กรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองทุกขั้นตอน ตัวบรรจง อ่านง่าย ให้ครบถ้วนทุกข้อในใบสมัคร เขียนสื่อสารให้เข้าใจชัดเจนในสิ่งที่ท่านทำ (หากใช้การพิมพ์ส่งมาถือว่าผิดเงื่อนไขการส่งในสมัครจะกรองออกจากการพิจารณา)

3. ติดรูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด ๑ นิ้ว ในใบสมัคร (ติดให้แน่นหนากันหลุดหาย)

4. มีบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในคำชี้แจงรับรองในใบสมัครครบ ๓ คน พร้อมทั้งเขียนแสดงความคิดเห็นที่มีต่อผู้สมัคร

5. แนบภาพถ่ายโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข (สำหรับผู้ได้รับโล่ฯ / เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข (สำหรับผู้ได้รับเกียรติบัตรให้แนบมาทั้งหมดที่เคยได้รับ) ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร

6. เย็บมุมเอกสารใบสมัครให้แน่น ไม่ต้องจัดทำรูปเล่ม

7. ไม่ต้องแนบหนังสือนำส่ง

8. หากโรงเรียนเดียวกันมีผู้ส่งหลายคน สามารถจัดส่งในซองเดียวกันได้

9 ส่งเป็นเอกสาร จ่าหน้าซอง

ถึง บริษัทวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮาส์ จำกัด
เลขที่ ๕๐๑/๑ ซอยเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
วงเล็บมุมซองว่า โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ปีที่ ๑๒)

10 เมื่อผู้สมัครจัดส่งเอกสารใบสมัครแล้ว ขอให้ผู้สมัครทำการกรอกข้อมูลของท่าน ในเว็บไซต์ ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com หัวข้อลงทะเบียนส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุข พ.ศ.๒๕๖๕ ปีที่๑๒ พร้อมแนบไฟล์ภาพใบเสร็จรับเงิน จากหน่วยงานขนส่งที่ท่านจัดส่งใบสมัครเพื่อยืนยันกรณีเอกสารไม่ถึงคณะกรรมการ

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งตามมาเพิ่มภายหลัง

หมายเหตุ :: กรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองทุกขั้นตอน

ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2565 ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2566
ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2565 ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2566
ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2565 ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2566
ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2565 ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2566

ระยะเวลาการส่งใบสมัคร

๑. ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ (ดูประทับตราจากหน่วยงานขนส่งที่ท่านจัดส่งใบสมัคร)

๒. หลังการพิจารณาแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเอกสารใด ๆ

๓.ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และอาสาสมัคร โทร ๑๘๗- ๓๘๔ ๓๙๕๓ / ๐๙๒-๔๒๖ ๔๑๙๗ /ㆍ๘๓-๒๕๔ ๙๙๓๑ / O๙๓-๒๕๓ ๙๕๙๕ /0๘๙-๒๗๔ ๘๘๒๔

หมายเหตุ
๑.ไม่รับการติดต่อสอบถามข้อมูลทางเพจครูดีไม่มีอบายมุข และ เพจโรงเรียนคำพ่อสอน

๒.การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่ผ่านมาทำให้ต้องปรับการรับสมัครจากพ.ศ.๒๕๖๕ มาเป็น ครูดีไม่มีอบายมุข 2566

ที่มา :: เพจ ครูดีไม่มีอบายมุข

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่