ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA
ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ ฟรี คำนวณค่าความยากง่าย ค่อำนาจจำแนก ค่าความยากมาตรฐาน ตลอดจนค่ำความเชื่อมั่น และสถิติพื้นฐานต่าง ๆ

วันนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ ฟรี ให้กับคุณครูที่ต้องการวิเคราะห์ข้อสอบ โปรแกรม EVANA สามารถใช้งานง่าย มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบเหมาะสำหรับครูที่ไม่มีพื้นความรู้ทางคอมพิวเตอร์หรือสถิติมาก วิเคราะห์ข้อสอบไม่เกิน 250 ข้อ และแบบทดสอบเลือกตอบแบบตอบถูกให้ 1 ตอบผิดให้ 0 ไม่เกิน 9 ตัวเลือก

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Evana

ในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะต้องมีการวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่บนพื้นฐาน 2 ประการคือ การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน  และเพื่อตัดสินผลการเรียน ซึ่งก็คือการทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ นั่นเอง หนึ่งในวิธีที่ใช้วัดผลการเรียนของนักเรียนก็คือ การสอบโดยใช้ข้อสอบแบบต่าง ๆ ทั้งแบบปรนัย และอัตนัย แล้วทีนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่าข้อสอบของเราได้ยากหรือง่าย ข้อใดเหมาะที่จะนำไปใช้ ก็จะมีการการวิเคราะห์ข้อสอบ

โปรแกรม Evana เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบตามแนวทฤษฎีดั้งเดิม (Classical Test Theory) ด้วยเทคนิค 25 % คำนวณด้วยสูตรอย่างง่าย และเทคนิค 27 % จากตารางของจุงห์เตฟานจะให้ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความยากมาตรฐาน ตลอดจนค่าความเชื่อมั่น และสถิติพื้นฐานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังแปลความหมายแต่ละข้อแต่ละตัวเลือกให้อีกด้วย ซึ่งพัฒนาโดยอาจารย์ภคนันต์ ทองคำ จากโรงเรียนปรินสรอยส์วิทยาลัย เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบที่ใช้บนวินโดส์ สามารถใช้งานง่าย มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบเหมาะสำหรับครูที่ไม่มีพื้นความรู้ทางคอมพิวเตอร์หรือสถิติมาก วิเคราะห์ข้อสอบไม่เกิน 250 ข้อ และแบบทดสอบเลือกตอบแบบตอบถูกให้ 1 ตอบผิดให้ 0 ไม่เกิน 9 ตัวเลือก

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA
ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรม วิเคราะห์ ข้อสอบ EVANA
ที่มาภาพ : โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบEvana – วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

การวิเคราะห์ข้อสอบ มี 2 แบบ คือ

  1. การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ : เพื่อดูคุณสมบัติของข้อสอบแต่ละข้อในด้านต่าง ๆ คือ ระดับความยาก (Level of difficulty หรือ p ) อำนาจจำแนก (Power of discrimination หรือ r )  และประสิทธิภาพของตัวเลือกตัวลวง
  2. การวิเคราะห์ข้อสอบทั้งฉบับ : เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด (ข้อสอบ)

การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม Evana

โปรแกรม Evana เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบตามแนวทฤษฎีตั้งเดิม(Classical Test Theory) ด้วยเทคนิค 25 % คำนวณด้วยสูตรอย่างง่ย และเทคนิค 27 % จากตารางของจุงห์เต ฟานจะให้ค่าความยากง่าย ค่อำนาจจำแนก ค่าความยากมาตรฐาน ตลอดจนค่ำความเชื่อมั่น และสถิติพื้นฐานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังแปลความหมายแต่ละข้อแต่ละตัวเลือกให้อีกด้วย ซึ่งพัฒนาโดยอาจารย์ภคนันต์ ทองคำ จากโรงเรียนปรินสรอยส์วิทยาลัย เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ขัอสอบที่ใช้บนวินโดส์ สามารถใช้งานง่ย มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ขัอสอบ แบบเลือกตอบเหมาะสำหรับครูที่ไม่มีพื้นความรู้ทางคอมพิวเตอร์หรือสถิติมาก

สิ่งที่ต้องเตรียมในการวิเคราะห์ข้อสอบ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลงระบบปฏิบัติการ Windows 98 ขึ้นไป

2. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix หรือ Ink Jet หรือ Laser Jet

3. โปรแกรม Evana

4 ข้อมูล / กระดาษคำตอบของนักเรียนที่ต้องการวิเคราะห์

ข้อจำกัดของโปรแกรม

1. วิเคราะห์ข้อสอบไม่เกิน 250 ข้อ

2 แบบทคสอบเลือกตอบแบบตอบถูกให้ 1ตอบผิดให้ O ไม่เกิน 9 ตัวเถือก

ดาวน์โหลดที่นี่ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA download

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA คำนวณค่าความยากง่าย ค่อำนาจจำแนก ค่าความยากมาตรฐาน ตลอดจนค่ำความเชื่อมั่น และสถิติพื้นฐานต่าง ๆ 4
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม วิเคราะห์ ข้อสอบ EVANA
  • ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานโปรแกรม วิธี ติด ตั้ง โปรแกรม EVANA

ครูอาชีพดอทคอม ขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรมนี้เป็นอย่างสูง ที่ได้จัดทำโปรแกรมให้คุณครูใช้ใช้กันครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่