ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน (ไฟล์ Excel) พร้อมปริ้น โดย โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน (ไฟล์ Excel) พร้อมปริ้น โดย โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ

ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน xls (ไฟล์ Excel) พร้อมปริ้น โดย โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ

ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอไฟล์แจกฟรี โปรแกรม ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของโรงเรียน (ไฟล์ Excel) แบบ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2562 excel แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ xls สมุดบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

โปรแกรมนี้สร้างด้วยโปรแกรม Excel สามารถปริ้นรายงานได้ทันที ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างครับ

โดยการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2550 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการท างาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ

เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

1. การให้ และกรอกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละข้อตามตัวชี้วัด ให้กรอกเป็นตัวเลข ระดับ 0, 1, 2 และ 3 ซึ่งตัวเลขมีความหมาย ดังนี้

 • ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ระดับดีเยี่ยม
 • ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง ระดับดี
 • ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ระดับผ่าน
 • ระดับคุณภาพ 0 หมายถึง ระดับไม่ผ่าน

2. สรุปคะแนนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง 8 ข้อ เป็นคะแนนเฉลี่ยและใช้เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนรายบุคคล ดังนี้

 • คะแนน 2.5 – 3.0 หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (3)
 • คะแนน 1.5 – 2.4 หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี (2)
 • คะแนน 1.0 – 1.4 หมายถึง ระดับคุณภาพ ผ่าน(1)
 • คะแนน 0 – 0.9 หมายถึง ระดับคุณภาพ ไม่ผ่าน (0)

หมายเหตุ นักเรียนต้องได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ 1 ขึ้นไปทุกข้อจึงจะอนุมัติให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แบบ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบ Excel

ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน (ไฟล์ Excel) พร้อมปริ้น โดย โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน xls (ไฟล์ Excel) พร้อมปริ้น โดย โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 3
ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน (ไฟล์ Excel) พร้อมปริ้น โดย โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของโรงเรียน (ไฟล์ Excel) พร้อมปริ้น โดย โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ

ประกอบด้วย

 • ประเมินค่านิยม 12 ประการ
 • ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ
 • ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ชุมนุม แนะแนว และกิจกรรมสาธารณประโยชน์)

>>ดาวน์โหลดที่นี่<<

จัดทำโดย โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่