ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ เวอร์ชั่น 3 โปรแกรมบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ใช้งานฟรี
ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ เวอร์ชั่น 3 โปรแกรมบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ใช้งานฟรี

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ เวอร์ชั่น 3 โปรแกรมบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ใช้งานฟรี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ทำความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อต้องการส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถบริหารจัดการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ภายใต้ชื่อว่า ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) ได้พัฒนามาจากซอฟต์แวร์ Open Source ที่ชื่อว่า Open Biblio ของ GNU Library General Public License โดยพัฒนาต่อยอดเพิ่มขีดความสามารถให้มีความเหมาะสมกับห้องสมุดโรงเรียน และติดตามการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ในโรงเรียนเป็นระยะๆ แล้วนำข้อมูลมาสรุปผลเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ระบบห้องสมุดอันมัติดังกล่าวมีความเสถียรสามารถใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2558 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. เวอร์ชั่น 3 (OBEC Library Automation System Version 3) เพื่อให้มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในโรงเรียน เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแก้ไขปรับปรุงให้ครูบรรณารักษ์ใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนาระบบห้องสมุดเป็นไปตามหลักวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ เวอร์ชั่น 3 โปรแกรมบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ใช้งานฟรี
ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ เวอร์ชั่น 3 โปรแกรมบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ใช้งานฟรี
ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ เวอร์ชั่น 3 โปรแกรมบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ใช้งานฟรี 8
ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ เวอร์ชั่น 3 โปรแกรมบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ใช้งานฟรี 9

การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ภายใต้ชื่อว่า “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สwฐ. OBEC Library Automation System” ได้พัฒนาขึ้นมาจากโปรแกรม Open Source ที่ ชื่อว่า Open Biblio โดย GNU Library General Public License ซึ่โปแกรมดังกล่าวพัฒนาในลักษณะของ Web Application สามารถใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ (Integrated Libarary System : ILS) ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล สามารถรองรับการทำงานในระบบงานห้องสมุดต่าง ( อาทิ การลงรายการทรัพยากรห้องสมุด การบริการยืม-คืน การจัดทำสถิติและรายงาน รวมถึงการสืบคันทรัพยากรห้องสมุด ที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสืบค้นของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ กอปรกับโปรแกรมดังกล่าวติดตั้งและใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนมีระบบการทำงานห้องสมุดในระดับพื้นฐานครบถ้วน และมีมาตรฐานสากลด้านวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เหมาะสำหรับห้องสมุดโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2553 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาในความร่วมมือของสถาบันทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้ศึกษาและพัฒนาต่อยอดเพิ่มขีดความสามารถของระบบงานห้องสมุดให้เหมาะสมกับลักษณะงานของห้องสมุดโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ เวอร์ชั่น 3 โปรแกรมบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ใช้งานฟรี 10

คุณสมบัติโปรแกรม

โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ เวอร์ชั่น 3 โปรแกรมบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน มีความสามารถของโปรแกรม ระบบงานย่อยของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. เวอร์ชั่น 3 ที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่ ได้แก่

1. การเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด

2. การแสดงสถิติห้องสมุดในรูปแบบกราฟต่างๆ

3. การเก็บสถิติจำนวนทรัพยากรห้องสมุดนับเป็นฉบับและรายการบรรณานุกรม

4. การจัดทำเลขประจำหนังสืออัตโนมัติ

5. การจัดทำบัญชีหัวเรื่องและเลขหมู่หนังสือภาษาไทยอัตโนมัติ

6. การจัดทำฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม สพฐ. ช่วยในการวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุด

7. การลงทะเบียนหนังสือ (บาร์โค้ด) ครั้งละหลายฉบับ

8. การนำเข้าข้อมูลบรรณานุกรมและสมาชิกด้วยตารางรูปแบบใหม่

9. การเลื่อนระดับ/ตำแหน่งสมาชิกห้องสมุดอัตโนมัติ

10. การกำหนดปฏิทินวันหยุดในงานบริการยืม – คืน

11. การเพิ่มรายละเอียดการสืบค้นหน้าหลักการสืบคันทรัพยากรห้องสมุด

12. การซ่อมแซมและกู้คืนระบบ

ขั้นตอนการบริหารจัดการ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.

การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.

เครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องประกอบด้วย

– Drive D

– พื้นที่สำหรับติดตั้งโปรแกรมและจัดเก็บข้อมูลใน Drive D ไม่น้อยกว่า 1 GB (กิกกะไบท์)

– แผ่น DVD ที่ได้รับแจก (ตัวโปรแกรม, โปรแกรมสนับสนุน, คู่มือการใช้งาน และไฟล์ต่างๆ ในการฝึกปฏบัติ)

โปรแกรมสนับสนุนการทำงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ควรมี ดังนี้

เว็บเบราว์เซอร์

– Mozilla Firefox

– Google Chrome

โปรแกรมขยายไฟล์จากการบีบอัด

​โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์เมนูงานสนับสนุน

​โปรแกรมย่อขยายรูปภาพ สำหรับย่อปกหนังสือ และรูปสมาชิก

ข้อควรระวังในการติดตั้งโปรแกรม

การแตกไฟล์ web.zip ต้องใช้คำสั่ง Extract Here หรือ แยกไฟล์ลงที่นี่

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ เวอร์ชั่น 3 โปรแกรมบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ใช้งานฟรี 11

ห้ามตั้งชื่อ Folder เป็นภาษาไทย เช่น D:\ห้องสมุด\web

ที่อยู่ที่ถูกต้องของโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. คือ D:\web

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ เวอร์ชั่น 3 โปรแกรมบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ใช้งานฟรี 12

การเข้าใช้ระบบห้องสมุดฯ

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ เวอร์ชั่น 3 โปรแกรมบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ใช้งานฟรี 13

คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC Library Automation System

วิดีโอแนะนำโปรแกรม

1. รู้จักโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automatiom System)

2. การติดตั้งโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. เวอร์ชั่น 3

3. งานจัดการและบริหารระบบ

สรุปวิธีการติดตั้งโปรแกรม

<< ดาวน์โหลดโปรแกรม OBEC Lib V.3 [RAR] >>

 << ดาวน์โหลดโปรแกรม OBEC Lib V.3 [RAR] Link สำรอง>>

ขอบคุณที่มา : OBEC Library Automation

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ด่วน!! อบรมออนไลน์ฟรี โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 “Canva for Education” วันที่ 29 สิงหาคม 2564 จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
บทความถัดไปแจกฟรี หน้าปก+ปกหลัง รายงานการรับชมการนำเสนองานวิจัย การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 แก้ไขได้ เครดิต เพจคลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่