แจกไฟล์ แผนเสริมสร้างความปลอดภัยและเผชิญเหตุในสถานการณ์รุนแรงเร่งด่วนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
แจกไฟล์ แผนเสริมสร้างความปลอดภัยและเผชิญเหตุในสถานการณ์รุนแรงเร่งด่วนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

แจกไฟล์ ตัวอย่างแผนเสริมสร้างความปลอดภัยและเผชิญเหตุในสถานการณ์รุนแรงเร่งด่วนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอมขอนำเสนอไฟล์ ตัวอย่างแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษา แผนเผชิญเหตุ รักษาความ ปลอดภัย สถาน ที่ ราชการ แผนเสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษา โดยโรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

เอกสารมาตรการรักษาความปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โรงเรียนชุมชนไร่สีสุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลความปลอดภัยนักเรียนทุกคนในโรงเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ เช่น อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบอุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ การเดินทางไป -กลับ การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา ารร่วมกิจกรรมสำคัญ อุบัติภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย และปัญหาทางสังคม เช่น การล่วงละเมิดทางร่างกาย และจิตใจ สารเสพติด การทะเลาะวิวาทการถูกล่อลวงการลักพา สื่อลามกอนาจาร อบายมุข ด้านสุขภาพอนามัยนักเรียนการดำเนินงาน อาศัยนโยบายตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัย การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคุ้มครองนักเรียนของสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้การจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ

๑. วางแผนเพื่อเตรียมการและประสานงานกับหน่วยงานอื่น

-วิธีการป้องกัน ผังการหลบหนี จุดนัดพบปลอตภัยในแต่ละอาคารเรียน

-ซักซ้อมทำความเข้าใจกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓.ให้ความรู้เรื่องกรป้องกันและผังการหลบหนี จุดนัดพบปลอตภัยในแต่ละอาคารเรียน ให้กับนักเรียน

๔ดำเนินการซักซ้อมตามแผน

๕. ประเมินผลการซักซ้อม

ท่านที่สนใจ แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษา doc สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างครับ ขอบคุณไฟล์จากโรงเรียนชุมชนไร่สีสุก Facebook ธีระกุล บุญประสาร

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ แผนเสริมสร้างความปลอดภัยและเผชิญเหตุในสถานการณ์รุนแรงเร่งด่วนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
แจกไฟล์ แผนเสริมสร้างความปลอดภัยและเผชิญเหตุในสถานการณ์รุนแรงเร่งด่วนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
แจกไฟล์ แผนเสริมสร้างความปลอดภัยและเผชิญเหตุในสถานการณ์รุนแรงเร่งด่วนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
แจกไฟล์ แผนเสริมสร้างความปลอดภัยและเผชิญเหตุในสถานการณ์รุนแรงเร่งด่วนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
แจกไฟล์ ตัวอย่างแผนเสริมสร้างความปลอดภัยและเผชิญเหตุในสถานการณ์รุนแรงเร่งด่วนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 7
แจกไฟล์ ตัวอย่างแผนเสริมสร้างความปลอดภัยและเผชิญเหตุในสถานการณ์รุนแรงเร่งด่วนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 8
แจกไฟล์ ตัวอย่างแผนเสริมสร้างความปลอดภัยและเผชิญเหตุในสถานการณ์รุนแรงเร่งด่วนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 9
แจกไฟล์ ตัวอย่างแผนเสริมสร้างความปลอดภัยและเผชิญเหตุในสถานการณ์รุนแรงเร่งด่วนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 10

ท่านใดต้องการไฟล์ Word ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เอกสารการจัดทำ แผนเสริมสร้างความปลอดภัย และเผชิญเหตุในสถานการณ์รุนแรงเร่งด่วนในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้นะครับ

ขอบคุณที่มา : โดยโรงเรียนชุมชนไร่สีสุก | Facebook ธีระกุล บุญประสาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่