ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563-2565)
ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563-2565)

ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563-2565)

กระทรวงศึกษาธิการจัดทํา แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) สําหรับใช้เป็นเครื่องมือในการกํากับทิศทางการปฏิบัติงานในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์เป็นกรอบวิสัยทัศน์การทํางาน เพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับเป้าหมายหลัก พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมาย /แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติในช่วงแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้านในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

การดําเนินงานของทุกหน่วยงานภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะ ๓ ปีนี้ จะได้สะท้อนถึงความสามารถในการวางระบบการจัดการเรียนรู้และระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งบรรลุ ความสําเร็จต่อเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกช่วงวัยที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามพันธกิจทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งได้แก่ ๑) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ๒) ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ๓) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ ๔) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ การศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของ การจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล ที่สําคัญในการกําหนดเป้าหมายที่จะเกิดกับผู้เรียนโดยตรงนั้น นอกจากจะวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังได้มีการกําหนดการวัดระดับทักษะการเรียนรู้ ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ของรัฐบาล

ขอขอบคุณคณะทํางาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทํา แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) จนสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ขอให้ทุกส่วนราชการ /หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณานํายุทธศาสตร์กระทรวงฯ ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการ จัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนจะระดม สรรพกําลังร่วมผลักดันการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) ฉบับนี้ ไปสู่การปฏิบัติให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ต่อไป

(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีนาคม ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563-2565)
ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563-2565) 4
ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563-2565)
ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563-2565) 5

ดาวน์โหลดที่นี่
เอกสารแผนยุทธศาสตร์ ศธ. (พ.ศ.2563-2565)

ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563-2565) 6

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่