ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปีงบประมาณ 2567 สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปีงบประมาณ 2567 สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปีงบประมาณ 2567 สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568

สพฐ.จะจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (QUICK WIN) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567) สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568

 1. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
  (ข้อสั่งการ รมว.ศธ. ข้อ 3)
 2. จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตย
 3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ทันสมัย และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  (ข้อสั่งการ รมว.ศธ. ข้อ 4)
 4. ส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้น
  (ข้อสั่งการ รมว.ศธ. ข้อ 5)
 5. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 6. จัดการศึกษาแบบเรียนรวม
 7. จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
 8. เสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา
 9. เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
 10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา

 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
  (นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ 1.2)
 2. การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
  (นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ 1.3)
 3. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
 4. ลดภาระการประเมินของสถานศึกษา
 5. สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต
  (ข้อสั่งการ รมว.ศธ. ข้อ 2)
 6. การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์องค์กร

ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

 1. การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา(Anywhere Anytime)ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
  (นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ 1.4 และข้อ 2.1)
 2. สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนว การชี้แนะ (Coaching) และการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน
  (นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ 2.3)
 3. ส่งเสริมระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
  (นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ 2.5)
 4. 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ (นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ 2.2)
 5. เสริมสร้างทักษะอาชีพ และ การมีรายได้ระหว่างเรียน
  (นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ 2.6)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปีงบประมาณ 2567

แบบฟอร์มสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับเขตพื้นที่ฯ-ส่วนที่-1-การบริหารจัดการ-รร.ในสังกัด-School-Mappingดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสำหรับเขตพื้นที่ฯ-ส่วนที่-2-แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ-2567ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสำหรับโรงเรียน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปีงบประมาณ 2567 สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปีงบประมาณ 2567 สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 3
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปีงบประมาณ 2567 สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปีงบประมาณ 2567 สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 4

แบบฟอร์มสำหรับโรงเรียน-การบริหารจัดการ-รร.แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ-2567ดาวน์โหลด

หมายเหตุ :  

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จะต้องกำหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (QuicK Win) ของ สพฐ. ทุกนโยบายฯ  อย่างน้อยนโยบายฯ ละ 1 โครงการ                               

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ข้างต้น ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ที่ได้จัดทำไว้แล้ว มีโครงการ/กิจกรรมใด ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. ดังกล่าว “ให้นำข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม” นั้น มาระบุในแบบฟอร์มที่กำหนด

ขอบคุณที่มา : สนผ.สพฐ – สนผ.สพฐ (bopp.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่