ดาวน์โหลดฟรี แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล พร้อมรายงาน ไฟล์ปก แก้ไขได้
ดาวน์โหลดฟรี แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล พร้อมรายงาน ไฟล์ปก แก้ไขได้

ดาวน์โหลดฟรี แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล word พร้อมรายงาน ไฟล์ปก แก้ไขได้

การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล คือ การเรียนรู้พฤติกรรมนักเรียน ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาของโรงเรียนเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณครูในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพให้กับนักเรียนของเรา ดังนั้นคุณครูจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อจะได้ทำความรู้จักนักเรียน เป็นการวางแผนสำหรับการจัดการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาและเรียนรู้ก่อนเป็นลำดับแรก โดยสิ่งสำคัญที่คุณครูจะต้องคำนึงถึง เพื่อศึกษาลักษณะสำคัญของนักเรียนเพื่อดูนักเรียนแต่ละคนว่ามีจุดสนใจ จุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุงอยู่ตรงไหน และเป็นเรื่องอะไร จะทำให้คุณครูได้จัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและตรงตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ในการศึกษาข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณครู เราสามารถศึกษาข้อมูลได้จากคุณครูประจำชั้น คุณครูประจำวิชา หรือคุณครูที่เคยสอนมาก่อน ครูแนะแนว เป็นต้น

เพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์มากที่สุดในการที่จะวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานที่คุณครูจะต้องศึกษา   (ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส, 2555:25) ได้แก่ ภูมิหลังทางครอบครัว ,ผลการเรียนตามหลักสูตร, พัฒนาการทุกด้าน (ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา ค่านิยมฯลฯ) , ความสนใจ ความถนัด ศักยภาพ และความต้องการจำเป็น และปัญหา / ข้อจำกัด เป็นต้น

ข้อมูลเหล่านี้อาจจะได้มาจากสมุดพกของนักเรียน ระเบียนสะสมจากแนะแนวของโรงเรียน คุณครูประจำชั้นและประจำวิชา คุณครูที่เคนสอน ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อนนักเรียน พี่-น้อง หรือแม้แต่ตัวของนักเรียนเอง ประกอบกับการสังเกตการณ์ดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนปัจจุบันในห้องเรียน สามารถนำมาประมวลผลเป็นแบบรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนานักเรียน คุณครูสามารถจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนได้ข้อมูลเชิงประจักษ์แก่เพื่อนครูต่อไป (โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา,2565)

ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอตัวอย่าง ไฟล์แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล คุณครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับระดับชั้น และในแต่ละโรงเรียนครับ ซึ่งไฟล์รายงานจะประกอบไปด้วย

  1. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
  2. แบบสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียน
  3. การสร้างเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ผู้เรียน
  4. บันทึกข้อความรายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียน
ดาวน์โหลดฟรี แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล word พร้อมรายงาน ไฟล์ปก แก้ไขได้
ดาวน์โหลดฟรี แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล word พร้อมรายงาน ไฟล์ปก แก้ไขได้

แนวคิด วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการวิเคราะห์ผู้เรียน

แนวคิดในการวิเคราะห์ผู้เรียน

1) การจัดการเรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ผู้เรียน
ควรมีความพร้อมที่ดีในทุก ๆ ด้าน ดังนั้นก่อนจะเริ่มดำเนินการสอนวิชาใด ๆ ควรมีการศึกษา
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เกี่ยวกับ

  • ความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
  • ความพร้อมด้านสติปัญญา
  • ความพร้อมด้านร่างกาย
  • ความพร้อมด้าน สังคม

2) ก่อนจะเริ่มดำเนินการจัดการเรียนรู้วิชาใด ๆ ผู้สอนควรศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนให้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในแต่ละด้าน หากพบผู้เรียนคนใดมีข้อบกพร่องด้านใดควรปรับปรุงแก้ไขให้มีความพร้อมที่ดีขึ้นก่อน

3) การเตรียมความพร้อม หรือการแก้ไขข้อบกพร่อง สำหรับนักเรียนที่ยังขาดความพร้อมในด้านใด ๆ ควรใช้กิจกรรมหลาย ๆ แบบ หรือใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสม จนผู้เรียนมีความพร้อมดีขึ้น

วัตถุประสงค์การวิเคราะห์ผู้เรียน

1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ แยกแยะเกี่ยวกับความพร้อมของผู้เรียนในแต่ละด้านเป็นรายบุคคล
2) เพื่อให้ครูผู้สอนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และหาทางช่วยเหลือผู้เรียนที่มีข้อบกพร่องให้มีความพร้อมที่ดีขึ้น
3) เพื่อให้ผู้สอนได้จัดเตรียมการสอน สื่อ หรือนวัตกรรม สำหรับดำเนินการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้สอดคล้องเหมาะสม ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
มากยิ่งขึ้น

ขอบเขตของการวิเคราะห์ผู้เรียน

การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อแยกแยะหาความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1) ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

(1) ความรู้พื้นฐานของวิชาที่จะทำการสอนในระดับชั้นนั้น ๆ
(2) ความสามารถในการแก้ปัญหา
(3) ความสนใจและสมาธิในการเรียนรู้

2) ความพร้อมด้านสติปัญญา

(1) ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
(2) ความมีเหตุผล
(3) ความสามารถในการเรียนรู้ / การลำดับความ

3) ความพร้อมด้านพฤติกรรม

(1) การแสดงออก
(2) การควบคุมอารมณ์
(3) ความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร อดทน
(4) ความรับผิดชอบ

4) ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ


(1) ด้านสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
(2) การเจริญเติบโตสมวัย
(3) ความสมบูรณ์ด้านสุขภาพจิต

5) ความพร้อมด้านสังคม

(1) การปรับตัวเข้ากับคนอื่น
(2) การช่วยเหลือ เสียสละ แบ่งปัน
(3) การเคารพ ครู กติกา และมีระเบียบวินัย

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดฟรี แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล พร้อมรายงาน ไฟล์ปก แก้ไขได้
ดาวน์โหลดฟรี แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล word พร้อมรายงาน ไฟล์ปก แก้ไขได้ 6
ดาวน์โหลดฟรี แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล พร้อมรายงาน ไฟล์ปก แก้ไขได้
ดาวน์โหลดฟรี แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล word พร้อมรายงาน ไฟล์ปก แก้ไขได้ 7
ดาวน์โหลดฟรี แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล word พร้อมรายงาน ไฟล์ปก แก้ไขได้ 8
ห้ามนำผลงานครูอาชีพไปจำหน่าย

หากพบเห็นการนำไฟล์ไปเผยแพร่ที่เพจใด กรุณารบกวนแจ้งที่อีเมล kruachieve@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่