ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใช้กรอกคะแนน PA+ว17 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 และ PA+วฐ.2 (ว21) ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ไฟล์เวิร์ด *.doc แก้ไขได้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใช้กรอกคะแนน PA+ว17 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 และ PA+วฐ.2 (ว21) ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ไฟล์เวิร์ด *.doc แก้ไขได้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใช้กรอกคะแนน PA+ว17 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 และ PA+วฐ.2 (ว21) ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ไฟล์เวิร์ด *.doc แก้ไขได้

คำชี้แจงการดำเนินการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9/2564ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว 9/2564) หมวด 5 ได้กำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยให้ข้าราชการครูที่มีผลการพัฒนางานตามข้อตกลงไม่ครบตามจำนวนรอบการประเมินที่กำหนดไว้ในหมวด 3 และ หมวด 4 แล้วแต่กรณี สามารถนำผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 ด้านผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักกณฑ์และวิธีการฯ 17/2552 หรือผลงนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 แล้วแต่กรณี มารายงานรวมกับผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ ว 9/2564 ดังนั้น เพื่อให้มีความชัดเจนในการดำเนินการประเมินและการรายงานผลการประเมินดังกล่าว

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใช้กรอกคะแนน PA+ว17 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 และ PA+วฐ.2 (ว21) ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ไฟล์เวิร์ด *.doc แก้ไขได้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใช้กรอกคะแนน PA+ว17 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 และ PA+วฐ.2 (ว21) ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ไฟล์เวิร์ด *.doc แก้ไขได้

ก.ค.ศ. จึงมีมติให้คณะกรรมการประมินผลการพัฒนางนตามข้อตกลง ดำเนินการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 หากมีผลการประเมินผ่นเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด สามารถนำมารวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ได้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครู ที่มีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ที่ได้ประเมินรายปีการศึกษาไว้แล้ว และมีผลการประเมินผ่านกณฑ์ จำนวน 2 ปีการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา แล้วแต่กรณีสามารถนำมานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ได้ ดังนี้

ก. การยื่นคำขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

1.กรณีข้าราชการครูประสงค์จะนำผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

1.1 ให้คณะกรรมการประมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ดำเนินการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามตัวชี้วัดที่กำหนดระดับคุณภาพไว้ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 และให้แปลค่าระดับคุณภาพที่ได้เป็นคะแนน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ในคู่มือการประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 โดยเปรียบเทียบผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว

1.2 นำผลการประเมินตามข้อ 1.1 มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ที่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และสรุปคะแนนที่ได้ในแบบรายงานผลการประเมิน ดังนี้

แบบฟอร์มใช้กรอกคะแนน PA

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใช้กรอกคะแนน PA+ว17 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 และ PA+วฐ.2 (ว21) ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ไฟล์เวิร์ด *.doc แก้ไขได้ 10
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใช้กรอกคะแนน PA+ว17 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 และ PA+วฐ.2 (ว21) ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ไฟล์เวิร์ด *.doc แก้ไขได้ 11
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใช้กรอกคะแนน PA+ว17 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 และ PA+วฐ.2 (ว21) ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ไฟล์เวิร์ด *.doc แก้ไขได้ 12
ขอบคุณที่มา : เรียนรู้วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา กับ ดร.เชษฐา ค้าคล่อง

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใช้กรอกคะแนน PA+ว17 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 และ PA+วฐ.2 (ว21) ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ไฟล์เวิร์ด *.doc แก้ไขได้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใช้กรอกคะแนน PA+ว17 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 และ PA+วฐ.2 (ว21) ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ไฟล์เวิร์ด *.doc แก้ไขได้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใช้กรอกคะแนน PA+ว17 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 และ PA+วฐ.2 (ว21) ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ไฟล์เวิร์ด *.doc แก้ไขได้

หมายเหตุ ศึกษาคู่มือ ว9/2564 หน้า 104 – 109

ห้ามนำผลงานครูอาชีพไปจำหน่าย
ห้ามนำผลงานครูอาชีพไปจำหน่าย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่