ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานการเงิน 30 แบบ ไฟล์แก้ไขได้
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานการเงิน 30 แบบ ไฟล์แก้ไขได้

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานการเงิน 30 แบบ ไฟล์แก้ไขได้

งานการเงินของสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของ สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือ ประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานการเงิน 30 แบบ ไฟล์แก้ไขได้
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานการเงิน 30 แบบ ไฟล์แก้ไขได้

สรุปรวมระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

1. การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานการเงิน 30 แบบ ไฟล์แก้ไขได้ 7

ส่วนที่เกินอำนาจการเก็บรักษา  ให้โรงเรียนนำฝาก สพป. เพชรบุรี เขต 1  เพื่อนำฝากคลัง  และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ไม่ต้องนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน  ให้สมทบเป็นเงินรายได้สถานศึกษา

2. การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานการเงิน 30 แบบ ไฟล์แก้ไขได้ 8

หมายเหตุ
          1. * กรณีที่มีความจำเป็นต้องมีเงินสดไว้สำรองจ่าย  ให้เก็บรักษาเงินสดไว้ใช้จ่ายสำหรับทุกโครงการ รวมกันไม่เกิน 50,000  บาท
          2. กรณีได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  ให้นำส่ง สพป. เพชรบุรี เขต 1 เพื่อนำส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
          3. เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ  ให้นำเงินส่วนที่เหลือจ่ายส่งคืน อปท.

3. เงินอุดหนุนอื่นที่ได้รับโอนจาก สพฐ.

         1. โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินในวันที่รับรู้  และการลงบัญชีให้แยกทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณแต่ละรายการที่ได้รับ
         2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ได้รับให้นำส่ง สพป. เพชรบุรี เขต 1 เพื่อนำส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน  และลงบัญชีรับและนำส่งในทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน

         3. เงินอุดหนุนอื่นที่ได้รับต้องใช้ให้เสร็จสิ้นภายใน  2  ปีงบประมาณ เงินส่วนที่เหลือจ่ายให้นำส่ง สพป.เพชรบุรี เขต 1   ยกเว้นเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ต้องใช้จ่ายให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา
         4. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  ต้องจ่ายให้กับนักเรียนตามรายชื่อที่คัดกรองนักเรียนยากจน  ดังนี้
              1. ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน  – จัดซื้อ ตามระเบียบพัสดุฯ
              2. ค่าเสื้อผ้าและวัสดุแต่งกายนักเรียน     – จัดซื้อ / จัดจ้าง  ตามระเบียบพัสดุฯ
              3. ค่าอาหารกลางวัน                         – จ่ายเงินสด / จัดซื้อ / จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
              4. ค่าพาหนะในการเดินทางไปกลับโรงเรียน –จ่ายเงินสด / จ้างเหมารถยนต์รับส่งตามระเบียบพัสดุฯ
กรณีจ่ายเงินสด  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอย่างน้อย  3  คน
         5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน  เมื่อจ่ายให้นักเรียนครบทุกคนแล้วมีเงินคงเหลือ ให้นำส่งคืน สพป.เพชรบุรี เขต 1
         6. งบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน / รายวิชาพื้นฐาน ให้แก่นักเรียนทุกคนแล้ว  สามารถนำไปจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม / รายวิชาเพิ่มเติม   ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดทำสำเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน  ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้  โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการภาคี  4  ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนด้วยงบเงินอุดหนุน

         กรณีที่  1  โรงเรียนเป็นผู้จัดกิจกรรม / การแข่งขัน  ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  ดังนี้

             1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม
             2. ค่าวัสดุสำหรับการจัดกิจกรรม
             3. ค่าถ่ายเอกสาร
             4. ค่าหนังสือสำหรับการจัดกิจกรรม
             5. ค่าเช่าอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม
             6. ค่าอาหาร / อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรม

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานการเงิน 30 แบบ ไฟล์แก้ไขได้ 9


   7. ค่าเข้าชมสถานที่แหล่งเรียนรู้
   8. ค่าสาธารณูปโภค
   9. ค่าสมนาคุณวิทยากร
        –  ชั่วโมงบรรยายจ่ายวิทยากรได้  1  คน 
        –  บุคลากรของรัฐไม่เกินชั่วโมงละ  600  บาท  มิใช่บุคลากรของรัฐไม่เกินชั่วโมงละ  1,200  บาท

   10. กรณีที่ไม่จัดอาหารให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือจัดให้เพียงบางมื้อ
         – ครูให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย  อัตราวันละไม่เกิน  240  บาท  หัก มื้อที่จัดมื้อละ  80  บาท
         – นักเรียนให้เบิกจ่ายเป็นค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานการเงิน 30 แบบ ไฟล์แก้ไขได้ 10

     11. ค่าเช่าที่พัก   ให้เบิกได้เท่ากับที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด
           – ค่าเช่าห้องพักคู่          ไม่เกินคนละ     600   บาทต่อวัน
           – ค่าเช่าห้องพักเดี่ยว      ไม่เกินคนละ   1,200   บาทต่อวัน
     12. ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งครูและนักเรียนไปร่วมกิจกรรม / ค่าขนส่งอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
     13. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการสุขา  ให้เบิกได้ตามอัตราที่หน่วยงานให้บริการเรียกเก็บ
     14. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการพยาบาล  ให้เบิกได้ตามอัตราที่หน่วยงานให้บริการเรียกเก็บ

     15. ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดหรือแข่งขัน
           1. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
              – กรรมการที่เป็นบุคลากรของรัฐเบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินคนละ  600  บาท/วัน
              – กรรมการที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐเบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินคนละ  1,200  บาท/วัน          
           2. ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณชิ้นละไม่เกิน  1,500  บาท
     16. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดกิจกรรม

กรณีที่ 2 โรงเรียนพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม / ร่วมการแข่งขันกับโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม / การแข่งขัน  ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย  ดังนี้

       1.  สำหรับครู

            1. ครู ให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย  อัตราวันละไม่เกิน  240  บาท  หัก มื้อที่จัดมื้อละ  80  บาท
            2. ค่าเช่าที่พักให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด
                – ค่าเช่าห้องพักคู่          ไม่เกินคนละ    600   บาทต่อวัน
                – ค่าเช่าห้องพักเดี่ยว      ไม่เกินคนละ  1,200   บาทต่อวัน

       2. สำหรับนักเรียน

           1. นักเรียนให้เบิกจ่ายเป็นค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานการเงิน 30 แบบ ไฟล์แก้ไขได้ 11

            2. นักเรียนให้เบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายไม่เกินคนละ  500  บาท 
            3. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น  เช่น  ค่าจ้างเหมารถยนต์ 

แบบฟอร์มที่ใช้ในงานการเงิน เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

01. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน

02. คำสั่งแต่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน

03. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

04. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

05. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณมีลูกหนี้

06. ทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา

07. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก

08. ทะเบียนคุมรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน

10. ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ

11. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

12. บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา

13.แบบรายงานเงินรายได้สถานศึกษา

14. รายละเอียดจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา

15. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

16. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

21. ใบสำคัญรับเงิน

22. หลักฐานการจ่ายเงินอื่น ๆ

23. สัญญายืมเงิน

24. หลักเกณฑ์เบิกเงินอุดหนุนเป็นค่าจัดกิจกรรมให้นร

25. หลักฐานการเบิกเงิน คชจ.ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

26. แบบค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก

27. บก.กจ.9

28.ใบเบิกเงินฝาก

29. ขึงให้โรงเรียน

30. รับรองถูกต้องจ่ายเงินแล้ว

31. สรุปรวมระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินให้โรงเรียน

32. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายคชจ.ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน

ขอบคุณที่มา : หน่วยตรวจสอบภายใน  สพป.เพชรบุรี เขต 1

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่