ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือการประเมิน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ครบทั้ง 4 ตำแหน่ง ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือการประเมิน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ครบทั้ง 4 ตำแหน่ง ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 ไฟล์เวิร์ด จาก สพฐ. ตำแหน่ง ครู ผู้บริหาร​ ศึกษานิเทศก์

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ จากคู่มือการประเมิน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ครบทั้ง 4 ตำแหน่ง จัดทำโดย สพฐ. สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

ให้ข้าราชการครูจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามวิทยฐานะของตนเองทุกปีงบประมาณ เมื่อครบคุณสมบัติและถึงเวลาเลื่อนวิทยฐานะให้เลือกประเด็นท้าทายเพิ่มอีก ๑ ระดับ ตามระดับความคาดหวังของวิทยฐานะ ตามแบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ๑/ส ในระดับวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามภาพประกอบที่ ๕

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 ไฟล์เวิร์ด จาก สพฐ. ตำแหน่ง ครู ผู้บริหาร​ ศึกษานิเทศก์
ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 ไฟล์เวิร์ด จาก สพฐ. ตำแหน่ง ครู ผู้บริหาร​ ศึกษานิเทศก์
  • กรณีที่ข้าราชการครูย้ายระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่
  • กรณีที่ข้าราชกรครูได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานในตำแหน่งครูกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • กรณีที่ข้าราชการครูได้รับมอบหมายให้ทำการสอนต่างวิช/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทำข้อตกลงไว้เดิมให้ข้าราชการครูจัดทำรายละเอียดข้อตกลงในการพัฒนางานในวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่ได้รับมอบหมายใหม่
ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 ไฟล์เวิร์ด จาก สพฐ. ตำแหน่ง ครู ผู้บริหาร​ ศึกษานิเทศก์
ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 ไฟล์เวิร์ด จาก สพฐ. ตำแหน่ง ครู ผู้บริหาร​ ศึกษานิเทศก์

การนำผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงไปใช้ในการบริหารงานบุคคล

๑. ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ หมวด ๔ และแนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ที่กำหนดไว้ในหมวด ๕ แล้วแต่กรณี

๒. ใช้เป็นผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามนัยมาตรา ๕๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด ๖

๓.ใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

๑. รูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา ตามแบบ PA ๑/ส ให้เป็นไปตามบริบท และสภาพการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูผู้จัดทำข้อตกลง

๒. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนและให้นำเสนอรายวิชาหลักที่ทำการสอน โดยเสนอในภาพรวมของรายวิชหลักที่ทำการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชาสามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามาตรฐานตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA ๒/ส

๓. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA ๑/ส ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indica tors) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA ๒/ส จากการปฏิบัติงานจริงสภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นสำคัญโดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร

ดาวน์โหลดแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 ไฟล์เวิร์ด จาก สพฐ. ตำแหน่ง ครู ผู้บริหาร​ ศึกษานิเทศก์ 5

ดาวน์โหลดไฟล์

รวมไฟล์เวิร์ดแบบฟอร์ม PA ครู สังกัด สพฐ.

ที่มา : ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือการประเมิน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ครบทั้ง 4 ตำแหน่ง ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา

ขอบคุณที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (obec.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่