ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกทักษะภาษาไทย 6 ระดับ พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง โดยโรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย
ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกทักษะภาษาไทย 6 ระดับ พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง โดยโรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย

ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกทักษะภาษาไทย 6 ระดับ พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง โดยโรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย

ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกทักษะภาษาไทย 6 ระดับ พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง โดยโรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย
ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกทักษะภาษาไทย 6 ระดับ พ

แบบฝึกทักษะภาษาไทย 6 ระดับ เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง สําหรับ นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน จัดทําขึ้นเพื่อใช้สําหรับฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ใช้สําหรับการพัฒนาทักษะทางภาษาที่นําไปสู่การเรียนที่สูงขึ้นตามระดับชั้นจากง่ายไปหายาก นักเรียนที่ ยังมีพื้นฐานการเรียนภาษาไทยที่ต้องการพัฒนาสามารถนําไปใช้เพื่อการพัฒนาได้ทุกระดับชั้นตามพื้นฐานการอ่าน และการเขียนของแต่ละคน เพื่อให้เกิดทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยที่เหมาะสม โดยครูเป็นผู้ดูแลให้ ความช่วยเหลืออธิบายชี้แจงแนะนํา อ่านให้ฟัง ยกตัวอย่างวิธีการฝึกฝนสําหรับนักเรียน ช่วยเหลือในการฝึกอย่าง ใกล้ชิด เพื่อลดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ถูกสําหรับนักเรียน

ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะทํางานทุกท่าน ที่เสียสละแรงกาย แรงใจ จนทําให้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยเล่มนี้มีความสมบูรณ์ โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในด้านการ อ่าน และการเขียนภาษาไทยให้ไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

นายพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อํานวยการโรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่