แจกฟรี แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย 5 ระดับ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1- ม.3 ดาวน์โหลดฟรี
แจกฟรี แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย 5 ระดับ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1- ม.3 ดาวน์โหลดฟรี

แจกฟรี แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย 5 ระดับ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1- ม.3 ดาวน์โหลดฟรี

แจกฟรี แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย 5 ระดับ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1- ม.3 ดาวน์โหลดฟรี

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคัญในการเร่งรัดพัฒนา ทักษะการคิดเลขในใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิค วิธีการคิดคํานวณที่ได้ผลลัพธ์ถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็วตาม หลักการทางคณิตศาสตร์ สําหรับเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับชั้น ที่สูงขึ้น และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานจึงได้พัฒนาแบบฝึกคิดเลขในใจ ประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึก แบบฝึกคิดเลขในใจ และเฉลย โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ สอดคล้องกับ พื้นฐานความสามารถของนักเรียน ดังนี้

ระดับ 1 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.2

ระดับ 2 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.2-ป.3

ระดับ 3 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.3-ป.4

ระดับ 4 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.4-ป.6

ระดับ 5 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแบบฝึกเทคนิคการคิดคํานวณโดยใช้ สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ โดยเรียงลําดับเนื้อหา จากง่ายไปยาก เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถด้านคํานวณ ตามศักยภาพของตนเอง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกคิดเลขในใจชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครู นักเรียน และผู้ที่สนใจ นําไปใช้ในการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านคํานวณ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา แบบฝึกคิดเลขในใจชุดนี้จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี

ดาวน์โหลดที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่