ดาวน์โหลด แบบฝึกคัดลายมือ ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพป.สิงห์บุรี
ดาวน์โหลด แบบฝึกคัดลายมือ ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพป.สิงห์บุรี

ดาวน์โหลด แบบฝึกคัดลายมือ ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพป.สิงห์บุรี

การอ่าน การเขียน ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย สำหรับเด็กที่เริ่มเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูจำเป็นต้องรู้วิธีการสอนภาษาไทย ผนวกกับการใช้เทคนิคการฝึกทักษะแบบเน้นย้ำ ซ้ำ ทวนบ่อย ๆ

จากการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พบว่า นักเรียนมีปัญหาเรื่องการอ่านการเขียน การคัดลายมือ และเขียนตัวอักษร พยัญชนะ สระ ไม่ถูกต้อง ขาดความสวยงาม ไม่มีระเบียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำสื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา คือ ชุดแบบฝึก “อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยศึกษาคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในหนังสือเรียนวิชาพื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต”ภาษาพาที” และ “วรรณคดีลำนำ” วัตถุประสงค์สำคัญของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อรวบรวมคำและกำหนดบัญชีคำพื้นฐาน ให้นักเรียนชั้นป ระถมศึกษาปีที่ ๑ ได้ฝึกอ่าน ฝึกเขียน และคัดลายมือนำไปใช้พัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี หวังว่า แบบฝึก คัดลายมือ ชุด “อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต่อไป

ดาวน์โหลด แบบฝึกคัดลายมือ ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพป.สิงห์บุรี 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ดาวน์โหลด แบบฝึกคัดลายมือ ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพป.สิงห์บุรี
ดาวน์โหลด แบบฝึกคัดลายมือ ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพป.สิงห์บุรี 7
ดาวน์โหลด แบบฝึกคัดลายมือ ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพป.สิงห์บุรี
ดาวน์โหลด แบบฝึกคัดลายมือ ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพป.สิงห์บุรี 8

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ดาวน์โหลด แบบฝึกคัดลายมือ ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพป.สิงห์บุรี
ดาวน์โหลด แบบฝึกคัดลายมือ ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพป.สิงห์บุรี 9
ดาวน์โหลด แบบฝึกคัดลายมือ ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพป.สิงห์บุรี 10

ขอบคุณที่มา :: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่