ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด "แบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน" ประกอบการยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูสายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

ดาวน์โหลด แบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน ประกอบการยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูสายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐ (รายปีการศึกษาแทน logbook) ขอบคุณตัวอย่างโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕

ตัวอย่าง  "แบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน"
ตัวอย่าง “แบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน”

1 ให้ผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ จัดทำ “แบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน” เป็นรายปีการศึกษาประกอบการยื่น (วฐ.๒) ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีการศึกษา

สำหรับผู้ที่ประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ให้จัด “แบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน” เพิ่มเติมจนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน ด้วยโปรแกรม MS-excel นี้ จนถึงวันยื่นคำขอ โดยกำหนดวงรอบเวลาของการบันทึกข้อมูล ดังนี้

– ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กำหนดวงรอบเวลาการบันทึกข้อมูล ตั้งวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
– ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป กำหนดวงรอบเวลาการบันทึกข้อมูล ตั้งวันที่ ๑๖ พฤษภาคม – วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ของปีถัดไป (เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศเปิดและปิดสถานศึกษาของ ศธ.)

ส่วนการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน ให้ผู้ขอฯ บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงภายในวงรอบเวลาที่กำหนด

2 ให้ปรินท์ข้อมูลที่บันทึกนี้ จำนวน ๒ ชุด เสนอให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาตรวจสอบและลงนามรับรองเป็นรายปีการศึกษา พร้อมกับการยื่น วฐ.๒ เพื่อขอประเมินผลการปฏิบัติงานรายปีการศึกษาด้วย

3 บันทึกประวัติการปฏิบัติงานรายปีการศึกษานี้ ให้นำไปใช้คำนวณหาภาระงานเพื่อสรุปลงในแบบ วฐ.๑ ข้อ ๔.๒(๒) ดังนี้
ตัวอย่างเช่น ครู A จะยื่นคำขอ (วฐ.๑) วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ จะต้องรายงานจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานแต่ละวงรอบปี ดังนี้

ดาวน์โหลด แบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน ประกอบการยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูสายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐ 3

4 จำนวนเวลาปฏิบัติ “งานสอน” หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ตามหลักสูตร รายละเอียดตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๖๓๕ ลว. ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนด กรณีที่โรงเรียนกำหนดเวลาสอนเป็น “คาบ” ให้คำนวณเวลาเป็น “ชั่วโมง” และ “นาที” ตามหน่วยการนับเวลา

5 จำนวนเวลาปฏิบัติ “งานสนับสนุน”

หมายถึง จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เป็นการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งงานสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา เช่น งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เป็นต้น ให้นับเวลาการปฏิบัติงานเป็น “ชั่วโมง” และ “นาที” ตามหน่วยการนับเวลา

6 จำนวนเวลาปฏิบัติ “กิจกรรม PLC”

หมายถึง จำนวนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้นับเวลาการปฏิบัติงานเป็น “ชั่วโมง” และ “นาที” ตามหน่วยการนับเวลา

7 จำนวนเวลาปฏิบัติ “งานนโยบายและจุดเน้น”

หมายถึง จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัดให้นับเวลาการปฏิบัติงานเป็น “ชั่วโมง” และ “นาที” ตามหน่วยการนับเวลา

8 รหัสหลักสูตร

20หมายถึง รหัสหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนา หรือ ก.ค.ศ.กำหนด และได้ประกาศรับรองให้ใช้เป็นหลักสูตรการพัฒนาครู สายงานการสอน ตาม ว ๒๒/๒๕๖๐

9 ให้บันทึกไฟล์เป็น MS-excel เท่านั้น โดยคัดลอกลงในแผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น (ตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อผู้ยื่นคำขอ)

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

บทความก่อนหน้านี้แนะนำเว็บไซต์ slidesgo.com ดาวน์โหลดเท็มเพลตพาวเวอร์พอยต์ สวยๆ ฟรี!!
บทความถัดไปZoom Thailand สนับสนุน work from home สมัครรับสิทธิการใช้ งาน Zoom ฟรี นานสูงสุด 30 วัน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่