ดาวน์โหลด แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ไฟล์ word) เครดิต ห้องสื่อครูต้นคอม5
ดาวน์โหลด แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ไฟล์ word) เครดิต ห้องสื่อครูต้นคอม5

ดาวน์โหลด แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ไฟล์ word) เครดิต ห้องสื่อครูต้นคอม5

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนนกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเดิมเรียกว่า กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Co – Curriculum Activites) แต่ได้มีผู้ใช้ “กิจกรรมเสริมหลักสูตร” แตกต่างกันออกไปให้สอดคล้องกับความหมายของคำว่า “หลักสูตร” เช่นคำว่า กิจกรรมนักเรียน ปัจจุบันความหมายของหลักสูตรได้เปลี่ยนไปตามสภาพของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นคำว่า “กิจกรรมเสริมหลักสูตร” จึงเปลี่ยไปเป็น “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 16) ได้อ้างถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนว่า เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้ศีลธรรมจริยธรรม ระเบียบ วินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมึความสุข

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนา   ผู้เรียน ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเองตามความถนัด และความสนใจอย่างแท้จริง การพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยอาจจัดเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งสถานศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักการสำคัญ (กระทรวงศึกษา : 2551) คือ
                1. เป้าหมายของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และครอบคลุมผู้เรียนทุกคน
                2. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ ความถนัด ความ ต้องการ เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ
                3. เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในลักษณะต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิถี ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
                4. เป็นกิจกรรมที่ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นำ ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กร และหน่วยงานอื่น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

ตัวอย่างไฟล์แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ doc

ดาวน์โหลด แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ไฟล์ word) เครดิต ห้องสื่อครูต้นคอม5
ดาวน์โหลด แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ไฟล์ word) เครดิต ห้องสื่อครูต้นคอม5
ดาวน์โหลด แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ไฟล์ word) เครดิต ห้องสื่อครูต้นคอม5 6

แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตัวอย่าง แบบ บันทึกกิจกรรม นักเรียน แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถม มัธยม

ดาวน์โหลด แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ไฟล์ word) เครดิต ห้องสื่อครูต้นคอม5 7
ดาวน์โหลด แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ไฟล์ word) เครดิต ห้องสื่อครูต้นคอม5
ดาวน์โหลด แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ไฟล์ word) เครดิต ห้องสื่อครูต้นคอม5
ดาวน์โหลด แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ไฟล์ word) เครดิต ห้องสื่อครูต้นคอม5 8

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ขอขอบคุณ ที่มา ห้องสื่อครูต้นคอม5

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่