ดาวน์โหลดคู่มือ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน สังกัด สพฐ.
ดาวน์โหลดคู่มือ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน สังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลดคู่มือ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านแบบใหม่ โดย สพฐ.

บทความนี้ ขอนำเสนอไฟล์ แจกไฟล์ แบบ คู่มือ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบ เยี่ ม. บ้าน 2565 ส พ ฐ doc แบบ เยี่ ม. บ้าน 2565 ส พ ฐ pdf แบบสรุปเยี่มบ้าน 2565 สพฐ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดคู่มือ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านแบบใหม่ โดย สพฐ.
ดาวน์โหลดคู่มือ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านแบบใหม่ โดย สพฐ.

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หลักการและแนวคิด

เจตนารมณ์และหลักการพื้นฐานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมพัฒนา ร่วมแก้ปัญหาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้เป็นระบบที่มุ่งหวังพื้นฐานและ แนวทางการดำเนินการในประเด็นสำคัญ ดังนี้

(๑) การปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติของผู้บริหาร ครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มุ่งไปสู่ความรับผิดชอบในการดูแลพัฒนาการของนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม (Educating the Whole Child)

(๒) การวางระบบที่จะสร้างความมั่นใจว่านักเรียนทุกคนมีครู -อาจารย์ อย่างน้อยหนึ่งคนที่จะดูแลทุกข์สุขอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยเชื่อมประสานการดำเนินงานทุกส่วนทั้งโรงเรียน

(๓) การสนับสนุนให้ครู-อาจารย์ได้มีความสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดกับผู้ปกครองเพื่อให้การดูแลทางบ้านโรงเรียน และชุมชนเชื่อมประสานกัน

(๔) การส่งเสริมให้ผู้ปกครองรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยกันเฝ้าระวังดูแลกลุ่มเครือข่ายช่วยเหลือสนับสนุนบุตรหลาน

(๕) การประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้มีการส่งต่อและรับช่วงการแก้ไข ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการ และสหวิชาชีพ

ขั้นตอนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ สพฐ.

ดาวน์โหลดคู่มือ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านแบบใหม่ โดย สพฐ.
ดาวน์โหลดคู่มือ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านแบบใหม่ โดย สพฐ.

การเยี่ยมบ้าน (Home Visit)

การเยี่ยมบ้านเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมักจะนำไปใช้ในขั้นตอนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นการแสดงถึงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับบ้านในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนอย่างลีกซึ้ง มีข้อมูลเชิงประจักษ์ และได้พบเห็นสภาพความเป็นจริงของนักเรียนในครอบครัวและชุมชนและชุมชน สามารถประเมินสาเหตุของปัญหา แล้วดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสม ตลอดจนหาแหล่งสนับสนุนที่จะช่วยให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้

นิยามและความหมาย

การเยี่ยมบ้านนักเรียน หมายถึง วิธีการศึกษา รวบรวมข้อมูล ที่ช่วยให้ครูได้ทราบชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียน โดยการพบปะสนทนากับผู้ปกครองนักเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เจตคติซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบ้านกับนักเรียนทำให้ครูได้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนอย่างชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมบ้าน

๑.เพื่อเยี่ยมเยียนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับนักเรียน

๒. เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนักเรียน ได้แก่ สภาพ ความเป็นอยู่ ครอบครัว ฐานะทางการเงิน และอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เห็นสภาพที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงได้ยินแต่คำบอกเล่าเท่านั้น

๓. เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา การอบรมสั่งสอน และการเลี้ยงดูนักเรียน

๔. เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนในการพัฒนา ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียน

๑. ระยะเตรียมการ

(๑) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและประชาชนทราบการดำเนินงานโดยใช้สื่ออย่างหลากหลาย เช่น การประชุมผู้ปกครอง การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน การจัดทำแผ่นพับ การจัดทำจดหมายข่าว ฯลฯ

(๒) รวบรวม สังเกต ศึกษาข้อมูลนักเรียน ทั้งข้อมูลเชิงพฤติกรรมและกายภาพ เช่นพฤติกรรมขณะอยู่โรงเรียน การแต่งกาย ความสะอาดของร่างกายการเดินทาง ไป-กลับจากบ้านถึงโรงเรียนเป็นต้น นำมาวิเคราะห์ สรุป และกำหนดวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมบ้าน

(๓) วิเคราะห์ว่าใครคือคนที่ต้องการพบ เช่น พ่อแม่ หรือลุง ป้า น้า อาของนักเรียน

(๔) เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ ทักษะในการสื่อสารเพื่อการสร้างสัมพันธภาพ การค้นหาปัญหา การรู้สึกเข้าใจและเห็นใจ การให้กำลังใจทบทวนประเด็นที่จะสังเกตและสนทนา

(๕) นัดหมายล่วงหน้า เพื่อให้พร้อมทั้งสองฝ้าย หรือในกรณีที่ต้องการข้อมูลที่เป็นธรรมชาติไม่มีการจัดฉาก ผู้เยี่ยมบ้านอาจไม่นัดหมายล่วงหน้า

๒. ระยะเยี่ยมบ้าน

(๑)ไปตามนัด กรณีไม่ไปต้องแจ้งล่วงหน้าเพราะผู้ปกครองนักเรียนบางคนอาจต้องหยุดงานเพื่อรอพบครู ไม่ควรเลื่อนนัดถ้าไม่จำเป็น

(๒) หากไปตามนัดแล้วไม่พบใคร ให้ถามข้อมูลจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงเพื่อทราบข้อมูลที่จะมาในครั้งต่อไป

(๓) รวบรวมข้อมูลโดย

– การสังเกตสภาพที่อยู่อาศัย และพฤติกรรมของนักเรียนและบุคคลในบ้านนักเรียน

– การพูดคุยสนทนากับพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียนระหว่างเยี่ยมบ้านควรระวังการเขียนบันทึก ไม่ควรทำขณะสนทนา แต่อาจใช้สื่อช่วยบันทึกอื่น ทั้งนี้ ควรขออนุญาตผู้ปกครองก่อน และต้องถือเป็นความลับไม่นำไปเผยแพร่

(๔) เมื่อเยี่ยมบ้านเสร็จควรรีบจดบันทึกข้อมูลที่พบจากการสังเกตและการสนทนาในแบบบันทึก ที่เตรียมไว้ทันที เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุด

๓. ระยะหลังการเยี่ยมบ้าน

(๑) ควรกลับมาทบทวนข้อมูลจากการสังเกตและการสนทนารวมถึงข้อมูลจากภาพที่ถ่ายได้เพื่อสรุปเป็นข้อสังเกตข้อมูลของนักเรียน นำไปใช้ส่งเสริม พัฒนาป้องกัน และแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

(๒) สรุปรายงานและความเห็นของผู้เยี่ยมบ้าน เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลนักเรียนพึงระลึกเสมอว่าข้อมูลและความเห็นของผู้เยี่ยมบ้านเป็นข้อมูลเฉพาะของนักเรียนแต่ละคน ควรรักษาความลับและใช้อย่างระมัดระวังที่สุด

ตัวอย่าง แนวทางการให้ความช่วยเหลือหลังจากการเยี่ยมบ้าน

ดาวน์โหลดคู่มือ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านแบบใหม่ โดย สพฐ.

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน

ดาวน์โหลดคู่มือ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านแบบใหม่ โดย สพฐ. 8
ดาวน์โหลดคู่มือ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านแบบใหม่ โดย สพฐ. 9
ดาวน์โหลดคู่มือ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านแบบใหม่ โดย สพฐ. 10
ดาวน์โหลดคู่มือ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านแบบใหม่ โดย สพฐ. 11

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | – สพฐ (obec.go.th)

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดไฟล์ บันทึกข้อความขออนุมัติข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2566 เครดิตโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
บทความถัดไปแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565 สังกัด สพฐ. มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และการเยี่ยมบ้านนักเรียน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่