ดาวน์โหลดฟอร์ม แบบคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู doc ทุกวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ใช้กรอกในระบบ DPA
ดาวน์โหลดฟอร์ม แบบคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู doc ทุกวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ใช้กรอกในระบบ DPA

ดาวน์โหลดฟอร์ม แบบคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู doc ทุกวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ใช้กรอกในระบบ DPA

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอแบบ เสนอ คำขอ เพื่อ ขอ มี หรือ ขอ เลื่อนวิทยฐานะ doc ตามเกณฑ์ ว9/2564 แบบฟอร์ม ว pa ที่จะใช้ยื่นขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างครับ

แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ทุกวิทยฐานะ)

ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ…………………รายวิขา/วิขา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้………………

1. ข้อมูลทั่วไป
2. คุณวุฒิ
3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขที่……………..ออกให้เมื่อวันที่………………วัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุ………..

4. การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการประเมิน

4.1 ภาระงาน
4.2 ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

5. วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี
6. การใช้เงื่อนไขลดระยะเวลาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.4/ว 4 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564
7. ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ)

8. ข้อมูลการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

8.1 ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

ให้สถานศึกษานำข้อมูลของผู้ขอเข้าสู่ระบบ DPA ดังต่อไปนี้

8.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง……………………………..ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์

(ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วิดีทัศน์บันทึกการสอนในรายวิชา/วิชา/สาชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้ขอได้จัดทำขึ้นและนำไปใช้สอนจริงในตำแหน่งหรือวิทยฐานะที่ดำรงอยู่)

8.1.2 ไฟล์วิดีทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ในการจัดการเรียนรู้ตามข้อ 8.1.1 โดยมีรูปแบบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 ไฟล์

8.1.3 ไฟล์วิดีทัศน์บันทึกการสอน ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะ ที่ขอรับการประเมินซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอตามข้อ 8.1.1 โดยมีรูปแบบตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 1 ไฟล์

8.2  ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ไฟล์ดิจิทัลผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

ตามไฟล์วิดีทัศน์บันทึกการสอน จำนวนไม่เกิน 3 ไฟล์ ในรูปแบบไฟล์วิดีทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

8.3 ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ (เฉพาะผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ) ให้ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อให้สถานศึกษานำข้อมูล

เข้าสู่ระบบ DPA

8.3.1 เสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน………..รายการ ดังนี้

1) ชื่อผลงาน……………………………………………………………………………………………………… 

2) ชื่อผลงาน……………………………………………………………………………………………………… 

8.3.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

สำหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ได้นำไปเผยแพร่………………………………

และงานวิจัยได้รับการติพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง วารสารไทย หรือ Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่งบทความวิจัย ที่ติพิมพ์เผยแพร่ ในรูปแบบไฟล์ PDF

ให้ระบุชื่อวารสาร………………………………เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN)…………..เว็บไซต์……………..

9. การขอรับการประเมินในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยใช้ผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เดิม        มารายงาน

ข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติและประสงค์จะยื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9/2564 ในช่วงระเวลาเปลี่ยนผ่าน ให้ยื่นคำขอต่อสถานศึกษาเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA

9.1 การยื่นคำขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

9.1.1 กรณีข้าราฃการครูประสงค์จะนำผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

ให้รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ดังนี้

9.1.2 กรณีข้าราชการครูประสงค์จะนำผลงานทเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

9.2.1 กรณีข้าราชการครูประสงค์จะนำผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

ให้รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ดังนี้

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดฟอร์ม แบบคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู doc ทุกวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ใช้กรอกในระบบ DPA
ดาวน์โหลดฟอร์ม แบบคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู doc ทุกวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ใช้กรอกในระบบ DPA
ดาวน์โหลดฟอร์ม แบบคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู doc ทุกวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ใช้กรอกในระบบ DPA
ดาวน์โหลดฟอร์ม แบบคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู doc ทุกวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ใช้กรอกในระบบ DPA
ดาวน์โหลดฟอร์ม แบบคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู doc ทุกวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ใช้กรอกในระบบ DPA
ดาวน์โหลดฟอร์ม แบบคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู doc ทุกวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ใช้กรอกในระบบ DPA
ดาวน์โหลดฟอร์ม แบบคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู doc ทุกวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ใช้กรอกในระบบ DPA
ดาวน์โหลดฟอร์ม แบบคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู doc ทุกวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ใช้กรอกในระบบ DPA
ดาวน์โหลดฟอร์ม แบบคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู doc ทุกวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ใช้กรอกในระบบ DPA
ดาวน์โหลดฟอร์ม แบบคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู doc ทุกวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ใช้กรอกในระบบ DPA
ดาวน์โหลดฟอร์ม แบบคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู doc ทุกวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ใช้กรอกในระบบ DPA
ดาวน์โหลดฟอร์ม แบบคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู doc ทุกวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ใช้กรอกในระบบ DPA 8

    9.3 ข้อมูลการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

9.3.1 ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการขั้นเรียน

ให้สถานศึกษานำข้อมูลของผู้ขอเข้าสู่ระบบ DPA ดังต่อไปนี้

                   1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง…………………………………..ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์ (ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์รีดิทัศน์บันทึกการสอนในรายวิชา/วิซา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้ขอ ได้จัดทำขึ้นและนำไปใช้สอนจริงในตำแหน่งหรือวิทยฐานะที่ดำรงอยู่)

2) ไฟล์วิดีทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ในการจัดการเรียนรู้ตามข้อ 1) โดยมีรูปแบบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 ไฟล์

3) ไฟล์วิดีทัศน์บันทึกการสอนที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตาม

มาตรฐานวิทยฐานะ ที่ขอรับการประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอตามข้อ 1) โดยมีรูปแบบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 ไฟล์

9.3.2 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ไฟล์ดิจิทัลผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้ และการจัดการขั้นเรียน ตามไฟล์รีดิทัศน์บันทึกการสอน จำนวนไม่เกิน 3 ไฟล์ ในรูปแบบ      ไฟล์วิดีทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

9.3.3 ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ (เฉพาะผู้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ)

ให้ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อให้สถานศึกษานำข้อมูลเช้าสู่ระบบ DPA

1) เสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน………..รายการ ดังนี้

(1) ชื่อผลงาน………………………………………………………………………………………………………         

(2) ชื่อผลงาน………………………………………………………………………………………………………         

2) ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

สำหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ได้นำไปเผยแพร่………………………………

และงานวิจัยได้รับการติพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง วารสารไทย หรือ Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่งบทความวิจัย ที่ติพิมพ์เผยแพร่ ในรูปแบบไฟล์ PDF ให้ระบุชื่อวารสาร………………………………เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN)…………..เว็บไซต์……………..

ดาวน์โหลดฟอร์ม แบบคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู doc ทุกวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ใช้กรอกในระบบ DPA
ดาวน์โหลดฟอร์ม แบบคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู doc ทุกวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ใช้กรอกในระบบ DPA

หมายเหตุ แบบคำขอวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่กำหนดนี้ เป็นแบบคำขอเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ขอใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูล และตรวจสอบ คุณสมบัติ ก่อนยื่นคำขอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตรวจสอบและรับรอง คุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอ ก่อนนำเข้าสู่ระบบ DPA ต่อไป ซึ่งการนำเข้าข้อมูลคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระบบ DPA

ขอบคุณที่มา : เรียนรู้วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา กับ ดร.เชษฐา ค้าคล่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่