ดาวน์โหลดแบบคัดกรองและคู่มือการใช้แบบคัดกรองผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ดาวน์โหลดแบบคัดกรองและคู่มือการใช้แบบคัดกรองผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ดาวน์โหลดแบบคัดกรองและคู่มือการใช้แบบคัดกรองผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.เผยแพร่ “แบบคัดกรองและคู่มือการใช้แบบคัดกรองผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ จำนวน 18 ฉบับ” ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจสามารถดาวโหลดดังลิงก์ด้านล่างนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ และด้านคุณภาพ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำ และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีจุดเน้นในการเร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery ให้กับผู้เรียนทุกระดับ

โลกปัจจุบันความสามารถทางคณิตศาสตร์มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน นอกจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุมีผล เป็นระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทำให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นเครื่องมือในการทำงานต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดทำคู่มือการใช้แบบคัดกรองผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ เพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนตามความสามารถต่อไป

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการใช้แบบคัดกรองผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาบีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning LOss) ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนและสถานศึกษาในการนำไปใช้ตรวจสอบวินิจฉัยความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียน และขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ร่วมจัดทำเอกสารฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ดาวน์โหลดแบบคัดกรองและคู่มือการใช้แบบคัดกรองผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ดาวน์โหลดแบบคัดกรองและคู่มือการใช้แบบคัดกรองผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3
ดาวน์โหลดแบบคัดกรองและคู่มือการใช้แบบคัดกรองผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ดาวน์โหลดไฟล์

แบบคัดกรองและคู่มือแบบคัดกรองผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1

แบบคัดกรองและคู่มือแบบคัดกรองผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ป.2

แบบคัดกรองและคู่มือแบบคัดกรองผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ป.3

แบบคัดกรองและคู่มือแบบคัดกรองผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4

แบบคัดกรองและคู่มือแบบคัดกรองผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.5

แบบคัดกรองและคู่มือแบบคัดกรองผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6

แบบคัดกรองและคู่มือแบบคัดกรองผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1

แบบคัดกรองและคู่มือแบบคัดกรองผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2

แบบคัดกรองและคู่มือแบบคัดกรองผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่