ดาวน์โหลดไฟล์ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ทุกวิทยฐานะ (ทุกสังกัด) ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตเพจ รักครู.คอม
ดาวน์โหลดไฟล์ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ทุกวิทยฐานะ (ทุกสังกัด) ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตเพจ รักครู.คอม

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ทุกวิทยฐานะ (ทุกสังกัด) ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตเพจ รักครู.คอม

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว22 เรื่อง การกําหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สำหรับแบบฟอร์มการข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1/ส) ตามคู่มือที่ ก.ค.ศ. กำหนด นั้น คุณครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างครับ ซึ่งแบบฟอร์มนี้ได้เผยแพร่โดยเว็บไซต์ rukkroo.com ครูอาชีพดอทคอมต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

โดยแบบฟอร์มแบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง
1. รูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบท และสภาพการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูผู้จัดทำข้อตกลง
2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้นำเสนอรายวิชาหลักที่ทำการสอน โดยเสนอในภาพรวม ของรายวิชาหลักที่ทำการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2
3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้เรียน (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางาน ตามข้อตกลงเป็นสำคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คือ การคิดค้น พัฒนานวัตกรรม และปรับเปลี่ยน ให้คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีและให้คำปรึกษาผู้อื่น (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สูงกว่าได้).

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ทุกวิทยฐานะ (ทุกสังกัด) ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตเพจ รักครู.คอม
ดาวน์โหลดไฟล์ แบบข้อตกลง ในการพัฒนางาน (PA) ทุกวิทยฐานะ (ทุกสังกัด) ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตเพจ รักครู.คอม

>>>ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่<<<

ดาวน์โหลดไฟล์สำรอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

– ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่ (PA)
– ว21/2564 ก.ค.ศ. ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา 
– ว10-12 ก.ค.ศ.ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ใหม่) 4 สายงาน
– ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะการให้ได้รับงินเดือนในตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ รักครู.คอม หรือติอตามได้ที่เพจ รักครูดอทคอม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่