ดาวน์โหลด!! คู่มือและแนวปฏิบัติ สำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
ดาวน์โหลด!! คู่มือและแนวปฏิบัติ สำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

ดาวน์โหลด!! คู่มือและแนวปฏิบัติ สำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

คู่มือและแนวปฏิบัติ สำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย สามารถดาวน์โหลดคู่มือ พร้อมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลด

กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นว่าบุคคลทุกคนควรจะมีโอกาสได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง และชีวิตให้ดีขึ้น ได้เรียนรู้ภาษาไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ โดยไม่จํากัดเชื้อชาติและภาษา ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เห็นชอบการจัดการศึกษา แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ซึ่งประกอบด้วย ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 และประเด็น ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงานจัดการศึกษาได้รับไปดําเนินการปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างครบถ้วนจึงจําเป็นต้องใช้หนังสือกระทรวง ศึกษาธิการ ที่ ศธ 0208/777 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 และหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/ว (ล) 8990 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 ประกอบด้วยเสมอ

โดยหลักการแล้วการรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยเข้าเรียน ให้ปฏิบัติ เช่นเดียวกับบุคคลที่มีสัญชาติไทยทุกประการ ทั้งการรับเข้าเรียนและการออกหลักฐานการศึกษา โดยในเอกสาร ชุดนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อใช้ประโยชน์

กระทรวงศึกษาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือและแนวปฏิบัติสําหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคล ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือให้กับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษานําไปปฏิบัติ

ดาวน์โหลด!! คู่มือและแนวปฏิบัติ สำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

ดาวน์โหลดไฟล์

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
คู่มือและแนวปฏิบัติ

ขอบคุณที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่