หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด เอกสารคู่มือแนวทางการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ โดย สพฐ.

ดาวน์โหลด เอกสารคู่มือแนวทางการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ โดย สพฐ.

188
0
ดาวน์โหลด เอกสารคู่มือแนวทางการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ โดย สพฐ.
ดาวน์โหลด เอกสารคู่มือแนวทางการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ โดย สพฐ.

ดาวน์โหลด เอกสารคู่มือแนวทางการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ โดย สพฐ.

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ได้กําหนดเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบกับแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ต้องปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เห็นชอบการปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้อง กับการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสําคัญ ของการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทรัพยากร ที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติในอนาคต จึงจัดทํา “แนวทางการใช้แบบสํารวจแววความสามารถพิเศษ” เพื่อเป็นเครื่องมือสําหรับครูผู้สอนที่จะนําไปใช้ในการคัดกรอง วิเคราะห์ และวินิจฉัยผู้เรียนรายบุคคล โดยเนื้อหาของเอกสารประกอบด้วย หลักการ แนวคิด วิธีการแปลผลแบบสํารวจแววความสามารถพิเศษของผู้เรียน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ครูมีข้อมูลสําหรับนําไปออกแบบการจัด การเรียนรู้ที่เหมาะสม และตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทั้งใน และนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นสุข เป็นพลเมืองไทย และพลโลกที่มีคุณค่าต่อไป

ท่านที่สนใจเอกสารคู่มือแนวทางการใช้แบบสำรวจ แววความสามารถพิเศษ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ดาวน์โหลด เอกสารคู่มือแนวทางการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ โดย สพฐ.
ดาวน์โหลด เอกสารคู่มือแนวทางการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ โดย สพฐ.

คุณลักษณะ 8 ด้าน ผู้มีความสามารถพิเศษ

โดยมีแบบสำรวจความสามารถพิเศษดังนี้

  • ความสามารถพิเศษ ด้านภาษา
  • ความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์
  • ความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์
  • ความสามารถพิเศษ ด้านเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์
  • ความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ/มิติสัมพันธ์
  • ความสามารถพิเศษ ด้านการได้ยิน
  • ความสามารถพิเศษ ด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ
  • ความสามารถพิเศษ ด้านสังคมและอารมณ์
คุณลักษณะ 8 ด้าน ผู้มีความสามารถพิเศษ
คุณลักษณะ 8 ด้าน ผู้มีความสามารถพิเศษ

6 ขั้นตอนการใช้แบบสำรวจ แววความสามารถพิเศษ

6 ขั้นตอนการใช้แบบสำรวจ แววความสามารถพิเศษ
6 ขั้นตอนการใช้แบบสำรวจ แววความสามารถพิเศษ

ดาวน์โหลดแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

บทความก่อนหน้านี้แจกฟรี!! รายงานการ ประชุมสัมมนา “เวทีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ : พาน้องกลับห้องเรียน เตรียมความพร้อมของครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ” ไฟล์ ppt แก้ไขได้ โดยเพจปกวิชาการ สื่อการเรียนรู้เพื่อคุณครู
บทความถัดไปวิธีการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่