แนวทางการเขียน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา PA2 การพัฒนางานตามข้อตกลง ว9/2564
แนวทางการเขียน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา PA2 การพัฒนางานตามข้อตกลง ว9/2564

แนวทางการเขียน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา PA2 การพัฒนางานตามข้อตกลง ว9/2564

แนวทางการเขียน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา PA2 การพัฒนางานตามข้อตกลง ว9/2564
แนวทางการเขียน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา PA2 การพัฒนางานตามข้อตกลง ว9/2564
แนวทางการเขียน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา PA2 การพัฒนางานตามข้อตกลง ว9/2564
แนวทางการเขียน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา PA2 การพัฒนางานตามข้อตกลง ว9/2564 8
แนวทางการเขียน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา PA2 การพัฒนางานตามข้อตกลง ว9/2564 9
แนวทางการเขียน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา PA2 การพัฒนางานตามข้อตกลง ว9/2564 10
แนวทางการเขียน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา PA2 การพัฒนางานตามข้อตกลง ว9/2564 11
แนวทางการเขียน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา PA2 การพัฒนางานตามข้อตกลง ว9/2564 12

ตัวอย่างการเขียนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา

จุดเด่น

1 ด้านการจัดการเรียนรู้

ผู้ขอประเมินมีการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา/หน่วยการเรียนรู้ตารางวิเคราะห์หลักสูตรคู่มือครู การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้แบบรวมพลัง co-5steps โดยใช้กลยุทธ์ เช่น การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(InquiryMethod :5E) การเรียนรู้แบบรวมพลัง co-5stpes มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีการปรับประยุกต์หรือมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ ออกแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า (Covid-19) โดยใช้ รูปแบบ ON-HAND และ ON LINE และการสร้างและพัฒนา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 11 ชุด ใบงาน ใบความรู้ CIA เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น google site canva live work sheet สร้างห้องเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ กับครูนะ และมีวีธีสอนรูปแบบการสอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย มีการ การวิเคราะห์ผู้เรียน

ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

ผู้ขอประเมินมีจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัย และมีความสุข การจัดการเรียนการสอน มีความยืดหยุ่นในการจัดห้องเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและ ทักษะการทำงานส่งเสริมให้ผู้เรียนช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน โดยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำและใช้สารสนเทศ นำข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือผู้เรียน และจัดทำระบบข้อมูลและเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา อย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ผู้ประเมิน จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID plan) การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน และนำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจำเป็นหรือ เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาการเรียนรู้และประเมินผลอย่างเป็นระบบเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเอง การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียน นำความรู้ที่ได้ ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยแก้ปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมงาน ได้มีกลุ่มแฟนเพจเพื่อแลกเปลี่ยนรู้ครูทั่วประเทศ กลุ่มวิทยฐานะใหม่ ว 21&PA ครูนะ อมลวรรณ ไชยบำรุง | Facebook

จุดที่ควรพัฒนา

1.ด้านการจัดการเรียนรู้

ควรมีการปรับปรุงประยุกต์หลักสูตรรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นไปตามสมรรถนะของผู้เรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการต่างๆไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตของผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพเกิดแรงบันดาลใจใช้ระบบสารสนเทศเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาผู้เรียน

3.ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสร้างวัฒนธรรมทางการเรียนรู้ในสถานศึกษาและท้องถิ่น

ความเห็น/ข้อสังเกต

จากผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565 มีผลงานที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 โดยประเมินจาก ร่องรอยประเมินสภาพจริง การปฏิบัติตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้านและ 15 ตัวชี้วัดเป็นที่น่าพอใจ มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพื่อผลประโยชน์ทางการศึกษาและผู้เรียน เห็นสมควรให้ผ่านการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ปีงบประมาณ 2565 ตามหลักเกณฑ์วิธีการ ว9/2564

ปล. ครูนะเขียนตามบริบทตนเอง เพื่อการพัฒนาในปีต่อๆไป นะคะ
ครูนะไม่ได้ Perfect 100 % ครูนะจึงเขียน เหลือไว้พัฒนาตนเอง เติมเต็มในปี ต่อๆไป

ขอบคุณที่มา : Facebook ครูอมลวรรณ ไชยบำรุง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่