ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย แนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย แนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย แนวทางการประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19

เว็บไซต์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้เผยแพร่ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19 โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. ได้บรรยายถึงแนวทางการประเมิน และเกณฑ?การประเมิน คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างครับ สำหรับรายละเอียดคร่าว ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย แนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย แนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย แนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย แนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19

ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ที่ทําให้การจัดการเรียนการสอน เปลี่ยนจากการนั่งเรียนในห้องเรียนไปเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

• ระยะแรก การประเมินจากการวิเคราะห์ จาก SAR

• ระยะสอง การประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit) (เป็นไปตามความสมัครใจของสถานศึกษา)

ในส่วนของการประเมินระยะแรกนั้น ประเมินจากผลการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษา ซึ่งส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 พิจารณาจากสิ่งที่ปรากฏใน SAR และเอกสารประกอบที่แนบมากับ SAR เท่านั้นโดยไม่ขอเอกสารเพิ่มเติมจากสถานศึกษา เพื่อลดภาระของสถานศึกษา ผลการประเมิน SAR มี 3 ระดับ คือ “ดี” “พอใช้” และ “ปรับปรุง”

และในส่วนของการประเมินระยะที่ 2 เมื่อสถานศึกษาได้รับรายงานผลการประเมินจากการวิเคราะห์ SAR อย่างเป็นทางการจาก สมศ.แล้วถ้าต้องการให้สมศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานศึกษาสามารถร้องขอให้ สมศ. เข้าไปตรวจเยี่ยม
ได้ ระบุตารางนัดหมาย และประเด็นการตรวจ ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจะใช้เวลาน้อยสุด ไม่มีการสรุปผลด้วยวาจาที่สถานศึกษา เพื่อลดการสัมผัสตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ผลการประเมินจากการตรวจเยี่ยม มี 5 ระดับ คือ“ดีเยี่ยม” “ดีมาก” “ดี” “พอใช้” และ “ปรับปรุง”

โดยในส่วนของรายละเอียดการส่ง SAR ซึ่งมีรายละเอียดในเอกสาร แนวทาง การประเมิน คุณภาพภายนอก ในสถานการณ์ covid19

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย คลิกที่นี่ 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด เกณฑ์และเครื่องมือการประเมิน ภายนอก สมศ. ภายใต้สถานการณ์โควิด – ครูอาชีพ (kruachieve.com)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่