หน้าแรก ดาวน์โหลด แนวทางการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2564

แนวทางการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2564

แนวทางการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2564

751
0
แนวทางการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2564
แนวทางการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2564

แนวทางการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2564

ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๒.๓/๕๕๕๐ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ได้จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ที่ผ่านความเห็นชอบจากประธาน คณะกรรมการบริหารข้อมูลด้านการศึกษา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ให้หน่วยงานที่จัดการศึกษา ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ซึ่งการดําเนินการจัดเก็บข้อมูล ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ กําหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประกอบด้วย ๑) นักเรียน นักศึกษา ๒) ข้อมูลครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ๓) ข้อมูลข้าราชการบุคลากรอื่น (เฉพาะสังกัด กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกํากับ) ๔) ข้อมูลรายสถานศึกษา ๕) ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ๖) ข้อมูลหลักสูตร และ ๗) ผลการเรียน นั้น

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลทําให้ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐๖/ว ๑๓๙๓ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ดังนั้น เพื่อให้การจัดส่งข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสอดคล้องกับการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จึงปรับแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยขยายเวลาทุกกิจกรรมการดําเนินงาน ให้เป็นไปตามกําหนดการเปิดภาคเรียน และกําหนดให้หน่วยงานรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัด นําข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ สําหรับการศึกษาระดับ ขั้นพื้นฐาน/อาชีวศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔) ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และสําหรับการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงาน ของหน่วยงานสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอจัดส่งแผนปฏิบัติการด้านข้อมูล สารสนเทศปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) ให้หน่วยงานท่านทราบและถือปฏิบัติ

ในปี 2564 ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด โรงเรียนละ 2 คน (ผอ.และจนท.ที่ได้รับการแต่งตั้ง) ลงทะเบียนที่ลิงก์ https://portal.bopp-obec.info/obec64/

แนวทางการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2564
แนวทางการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2564

รับชมคลิปย้อนหลัง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

หนังสือราชการ

PPT ประกอบการประชุม

PDF ประกอบการประชุม

รูปเล่มประกอบการประชุม

ที่มา https://www.edudev.in.th/web/2021/05/28/639/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here