ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ โดย สพฐ.
ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ โดย สพฐ.

ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ โดย สพฐ.

การดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565 วึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง ต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมือง โดย สพฐ.ได้จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไฟล์แนวทางในลิงก์ด้านล่าง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาในหลวงรัซกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดทำแนวทางการดำเนินงานเป็นการน้อมนำพระบรมราโขบายด้านการศึกษา ๔ ด้าน คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อข้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม มีงานทำ-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี ผ่านการปฏิบัติ

กิจกรรมวิถีคนดี คุณธรรมนำชีวิต หนี่งผู้เรียนหนึ่งอาชีพ และจิตอาสาด้วยหัวใจ โดยจะลงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนนำร่อง ๕๘๘ โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มพัฒนาโครงการโรงเรียนพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑๙ กลุ่มโรงเรียน ชับเคลื่อนผ่านเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกันถอดบทเรียนและค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลกับโรงเรียนทั่วไป จำนวน ๒๘,๒๖๕ แห่ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแนวทางการดำเนินงานเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ที่จัดทำขึ้นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปใช้เบ็นแนวทางในการดำเนินงานให้แก่ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ โดย สพฐ.
ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ โดย สพฐ.

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในการน้อมนำพระบรมราโซบายด้านการศึกษาในหลวงรัซกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าหมายการดำเนินงาน

๑. ระยะที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สถานศึกษาในกลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน จำนวน ๕๘๘ โรงเรียน น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ

๒. ระยะที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

๒.๑ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติครบทุกสถานศึกษา

๒.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.ผู้เรียนมี ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี มีจิตสำนึกที่ดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทั้ง ๔ ด้าน

๒.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี สามารถสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

๓.สถานศึกษา มีแนวทางการดำเนินงาน มีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย ในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

๔.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๕.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวทางในการขับเคลื่อนให้เกิดการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ

นิยามศัพท์

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ หมายถึง พระบรมราโซบายด้านการศึกษาทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม มีงานทำ – มีอาชีพ การเป็นพลเมืองดี

มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน

มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม หมายถึง ผู้เรียนรู้จักรู้จักแยกแยะดีและชั่ว ปฏิเสธสิ่งที่ผิดปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม และช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

มีงานทำ – มีอาชีพ หมายถึง การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น มีงานทำในที่สุด และต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ และสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้

การเป็นพลเมืองดี หมายถึง การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน ครอบครัว สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุ กคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี และการเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัครงานบำเพ็ญประโยซน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอื้ออาทร

แนวทางการปฏิบัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ โดย สพฐ.

การนิเทศ กำกับ ติดตาม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ได้น้อมนำพระบรมราโซบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข จึงได้จัดทำแนวทางสำหรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรม ๔ กิจกรรม

ประกอบด้วย
๑. วิถีคนดี : มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
๒. มีคุณธรรมนำชีวิต : มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
๓. หนึ่งผู้เรียน หนึ่งอาชีพ : มึงานทำ – มีอาชีพ
๔. จิตอาสาด้วยหัวใจ : การเป็นพลเมืองดี

โดยให้มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัซกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ดังนี้

๑. ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการกำกับ ติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนการน้อมนำพระบรมราโซบายด้านการศึกษาในหลวงรัซกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้

๒. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการนิเทศ กำกับ ติดตาม และสนับสนุน การดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษา

๓. ระดับสถานศึกษา เป็นการกำกับ ติดตาม การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ โดยผู้บริหาร กำกับ ติดตามการดำเนินงานของครูผู้สอนในด้านการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน

โดยจะลงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนนำร่อง ๕๘๘ โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑๙ กลุ่มโรงเรียน ขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกันถอดบทเรียนและค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลให้กับสถานศึกษาทั่วไป จำนวน ๒๙,๒๖๕ แห่ง ในปีการศึกษาต่อไป

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | (obec.go.th)

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการผลิต นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
บทความถัดไปลิงก์แบบทดสอบรับเกียรติบัตร รับชม LIVE รู้จักกัญ Ep. 3 หัวข้อ สถานการณ์ผลกระทบจากการปลดล็อคกัญชา ต่อเด็กและเยาวชน วันที่ 28 ส.ค. 65 เวลา 19.00 – 20.30 น. 
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่