ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แนวทางการใช้จ่าย เงินรายหัวนักเรียน ปี 2566
ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แนวทางการใช้จ่าย เงินรายหัวนักเรียน ปี 2566

ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แนวทางการใช้จ่าย เงินรายหัวนักเรียน ปี 2566

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงานของโครงการฯ และใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/หน่วยงานในส่วนกลาง ในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากเว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.bopp.go.th และเว็บไชต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http:/www.obec.go.th หรือ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แนวทางการใช้จ่าย เงินรายหัวนักเรียน ปี 2566
ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แนวทางการใช้จ่าย เงินรายหัวนักเรียน ปี 2566

แนวทางการดำเนินการ และเกณฑ์การจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ ๒๒ ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ ๗ และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ ๒ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการสนับสนุนคำใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนคำใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน จำนวน ๕ รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๗,๐๕๔.๗๙๑,๘๐๐ บาท ดังนี้

ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แนวทางการใช้จ่าย เงินรายหัวนักเรียน ปี 2566

๑. ค่าจัดการเรียนการสอน ๒๑,๙๐๖,๙๒๗,๔๐๐ บาท
๒. ค่าหนังสือเรียน ๕,๑๓๖,๒๙๘,๖๐๐ บาท
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒,๙๒๕,๒๖๖,๕๐๐ บาท
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๒,๘๐๓,๐๕๙,๑๐๐ บาท
๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๔,๒๘๓,๒๔๐,๒๐๐ บาท
โดยมีแนวทางการดำเนินการ และเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้

๑. ค่าจัดการเรียนการสอน

ค่าจัดการเรียนการสอน หมายถึง เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน โดยมีเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนทั่วไป

๑.๑.๑ เงินอุดหนุนรายหัว
จัดสรรให้นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีอัตราการจัดสรรจำแนกตามระดับ ดังนี้

๑) ระดับก่อนประถมศึกษา ๑,๗๓๔ บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ ๘๖๗ บาท/คน
๒) ระดับประถมศึกษาภาคเรียนละ ๑,๙๓๘ บาท/คน/ปี ๙๖๙ บาท/คน
๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓,๕๗๐ บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ ๑,๗๘๕ บาท/คน
๔) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓,๘๗๖ บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ ๑,๙๓๘ บาท/คน

๑.๑.๒ เงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มเติม

๑.๑.๒.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้

๑) โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๑๒๐ คนลงมาให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ อีก ๕๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๕๐ บาท/คน)

๒ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมาให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ อีก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)

๑.๑.๒.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุนให้โรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมาให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ โดยจัดให้เฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มให้อีก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)

๑.๑.๒.๓ ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ดังนี้

๑) ระดับประถมศึกษา ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน

๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ ๑,๕๐๐ บาท/คน

สำหรับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ ระบบการคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด แนวทางและวิธีการ
บริหารจัดการค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (ภาคผนวก หน้า ๓๓)

๑.๑.๒.๔ ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค .๔๐๖.๔/๑๑๒๙๗ ลงวันที่๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ตามที่ขอทำความตกลงไว้ ดังนี้

๑) ระดับประถมศึกษา ๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ ๔,๐๐๐ บาท/คน
๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี
ภาคเรียนละ ๔,๐๐๐ บาท/คน

๑.๒ เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา ๗,๓๓๕ บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ๓,๖๖๗ บาท/คน
– ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ๓,๖๖๘ บาท/คน
ระดับประถมศึกษา ๗,๕๐๙ บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ๓,๓๕๔ บาท/คน
– ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ๓,๗๕๕ บาท/คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๐,๔๘๑ บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ๕,๒๔๐ บาท/คน
– ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ๕,๒๔๑ บาท/คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๐,๘๑๘ บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ ๕,๔๐๙ บาท/คน
ระดับ ปวช. ๑-๓ ๑๑,๙๗๐ บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ ๕,๙๘๕ บาท/คน

๒. ค่าหนังสือเรียน

๒.๑ งบประมาณค่าหนังสือเรียนที่ได้รับปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับระดับก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่2 เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน ดังนี้

มูลค่าหนังสือต่อชุด

ก่อนประถมศึกษา ๒๐๐ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖๕๖ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๖๕๐ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๖๕๓ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๗๐๗ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๘๔๖ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๘๕๙ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๘๐๘ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๙๒๑ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๙๙๖ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑,๓๘๕ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑,๓๒๖ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑,๑๖๔ บาท/คน/ปี
ชั้น ปวช. ๑-๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ ๒,๐๐๐ บาท/คน/ปี

๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน

๓.๑ งบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึง อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ สีเทียน สีน้ำ ดินน้ำมันไร้สารพิษ กรรไกรสำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน อินเทอร์เน็ตชิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนักเรียนพิการ ฯลฯในอัตราดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา ๒๙๐ บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ ๑๔๕ บาท/คน
ระดับประถมศึกษา ๔๔๐ บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ ๒๒๐ บาท/คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๕๒๐ บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ ๒๖๐ บาท/คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๒๐ บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ ๒๖๐ บาท/คน
ระดับ ปวช.๑ – ๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ ๕๒- บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ ๒๖๐ บาท/คน
ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได้

๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

๔.๑ งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตรา ดังนี้

  • ระดับก่อนประถมศึกษา ๓๒๕ บาท/คน/ปี
  • ระดับประถมศึกษา ๔๐๐ บาท/คน/ปี
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๕๐๐ บาท/คน/ปี
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๕๐ บาท/คน/ปี
  • ระดับ ปวช. ๑ – ๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ ๙๕- บาท/คน/ปี

๕. ปฏิทินการดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้
ปฏิทินการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แนวทางการใช้จ่าย เงินรายหัวนักเรียน ปี 2566
ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แนวทางการใช้จ่าย เงินรายหัวนักเรียน ปี 2566

ดาวน์โหลดไฟล์

  1. หนังสือแจ้ง สพท. Download
  2. แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 Download

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่