หน้าแรก ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา สพฐ.

แนวทางการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา สพฐ.

แนวทางการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา สพฐ.

828
0
แนวทางการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา สพฐ.
แนวทางการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา สพฐ.

แนวทางการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา สพฐ.

ตามที่ รัฐบาลมีนโยบาย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยให้ความสําคัญกับประชาชนทุกกลุ่ม ให้ได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสําคัญในการดําเนินการ ตามบทบาทและภารกิจการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบทําให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาจํานวนมาก จึงจัดทําโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” โดยบูรณาการดําเนินงานร่วมกัน ๓๒ หน่วยงาน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสร้างโอกาส ให้กับเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ทั้งเด็กปกติและเด็กพิการ ให้ได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีพันธกิจในการสร้างโอกาสและความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ําให้กับผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องตามพันธกิจ จึงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้ประสบผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนป้องกันเด็กออกจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส่งเสริมการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ และรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้ครับ

ดาวน์โหลด เล่มแนวทางการดำเนินงาน
https://drive.google.com/file/d/1yt9UYAD6UuUbDqJihyUtPfGiNLFLTlDx/view?usp=sharing

ดาวน์โหลด ไฟล์นำเสนอ
https://drive.google.com/file/d/125dl7mCMXZcpaZ2ID5kFW9toZZF7-ZYR/view?usp=sharing

แผนผังการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

Time line การขับเคลื่อนการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

ขอบคุณที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบ e-SAR ของสถานศึกษา ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์
บทความถัดไปศธ.-สธ. พร้อมฉีดวัคซีนเด็ก 5-11 ปี !!! วอนผู้ปกครองอย่าตื่นตระหนก
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่