ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทําแนวทางการดําเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ประหยัดโปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด

1.ค่าจัดการเรียนการสอน

ค่าจัดการเรียนการสอน หมายถึง เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว ปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนค่าอาหารนักเรียนประจําพักนอน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ โดยมีเกณฑ์และแนวทางการดําเนินการ ดังนี้

1.1 เงินอุดหนุนรายหัว สําหรับนักเรียนทั่วไป
1.1.1 เงินอุดหนุนรายหัว

จัดสรรให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมีอัตราการจัดสรรจําแนกตามระดับ ดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา ๑,๗๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๘๕๐ บาท/คน)
ระดับประถมศึกษา ๑,๙๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๙๕๐ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓,๕๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑,๗๕๐ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓,๘๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑,๙๐๐ บาท/คน)

1.1.2 เงินอุดหนุนรายหัว เพิ่มเติม
1.1.2.1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้

1) โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๑๒๐ คนลงมาให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติอีก ๕๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๕๐ บาท/คน)

2) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมาให้เพิ่ม จากรายหัวที่ได้รับปกติอีก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)

1.1.2.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุน
ให้โรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ โดยจัดให้เฉพาะนักเรียนม.ต้น เพิ่มให้อีก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)

2.ค่าหนังสือเรียน

2.1 งบประมาณค่าหนังสือเรียนที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สําหรับระดับก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้เฉพาะ ป.๑ – ป.๖ เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน ดังนี้

มูลค่าหนังสือต่อชุด
ก่อนประถมศึกษา ๒๐๐ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖๕๖ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๖๕๐ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๖๕๓ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๗๐๗ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๘๔๖ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๘๕๙ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๘๐๘ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๙๒๑ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๙๙๖ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑,๓๘๔ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑,๓๒๖ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑,๑๖๔ บาท/คน/ปี
ชั้น ปวช. 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ ๒,๐๐๐ บาท/คน/ปี

3.ค่าอุปกรณ์การเรียน

3.1 งบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึงอุปกรณ์การเรียนที่จําเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ได้แก่ สีเทียน สีน้ํา ดินน้ํามันไร้สารพิษ กรรไกรสําหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน อินเตอร์เน็ตซิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับนักเรียนพิการ ฯลฯ ในอัตราดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา ๒๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑๐๐ บาท/คน)
ระดับประถมศึกษา ๓๙๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑๙๕ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๔๒๐ บาท/คน/ปี(ภาคเรียนละ ๒๑๐ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๖๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๓๐ บาท/คน)
ระดับ ปวช.๑ – ๓ ๔๖๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๓๐ บาท/คน)

ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได้

4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน

4.1 งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตรา ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา ๓๐๐ บาท/คน/ปี
ระดับประถมศึกษา ๓๖๐ บาท/คน/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๔๕๐ บาท/คน/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๐๐ บาท/คน/ปี
ระดับ ปวช. ๑ – ๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ ๙๐๐ บาท/คน/ปี

5.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5.1 งบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน ๑ คน ดังนี้ก่อนประถมศึกษา ๔๓๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๑๕ บาท/คน)
ประถมศึกษา ๔๘๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๔๐ บาท/คน)
มัธยมศึกษาตอนต้น ๘๘๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๔๐ บาท/คน)
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๙๕๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๗๕ บาท/คน)
ปวช.๑-๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ ๙๕๐ บาท/คน/ปี(ภาคเรียนละ ๔๗๕ บาท/คน)

ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | – สพฐ (obec.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่