ดาวน์โหลดแนวทางการจัดค่ายนักเรียนบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ทักษะทางสังคม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดาวน์โหลดแนวทางการจัดค่ายนักเรียนบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ทักษะทางสังคม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลดแนวทางการจัดค่ายนักเรียนบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ทักษะทางสังคม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือแนวทางการจัดค่ายนักเรียนบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ทักษะทางสังคม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ท่านที่สนใจสามารถศึกษาแนวทางหารจัดค่ายฯ ได้ในลิงก์ด้านล่างครับ

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกำหนดจุดหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณารายละเอียดในจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางฯ ประการที่ 5 คือ การเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ด้วยการจัดให้มี “โครงการค่ายนักเรียนบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวคล้อม ทักษะทางสังคม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่ดีต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ควบคูไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

เอกสาร “แนวทางการจัดค่ายนักเรียนบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวคล้อม ทักษะทางสังคม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เล่มนี้ เรียบเรียงจากการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยพิจารณาวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน สาระการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรในการจัดค่ายนักเรียนบูรณาการ เรียนรู้สิ่งแวดล้อมทักษะทางสังคม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเอื้อให้ผู้ที่สนใจกระบวนการจัดค่ายในหน่วยงานต่าง 1 สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางการจัดค่ายในสาระต่าง ๆ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และท้องถิ่นต่อไป


กรอบหลักสูตรค่ายนักเรียนบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ทักษะทางสังคม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้

วิสัยทัศน์

ค่ายนักเรียนบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ทักษะทางสังคม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เข้าใจและเกิดความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อวิถีชีวิตสังคม และทำความเข้าใจต่อผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อระบบนิเวศ ผู้เรียนได้ พัฒนาทักษะทางสังคมในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองและสภาพแวดล้อม

หลักการ

หลักสูตรค่ายนักเรียนบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ทักษะทางสังคม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักการที่สำคัญ ดังนี้

  1. เป็นหลักสูตรสำหรับการจัดค่ายฯ ที่จัดในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการ โดยนำเนื้อหาสาระทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม และการ
    เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาหลอมรวมเข้าด้วยกันให้เกิดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ที่สมดุลกัน
  2. เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความชับซ้อน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
    หลากหลาย และวิธีการที่เปิดกว้างให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และได้รับประสบการณ์ตรงจากกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่เน้นการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อม
    เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการลงมือปฏิบัติเพื่อสิ่งแวดล้อม
  3. เป็นหลักสูตรที่เน้นถึงการใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบปัญหาสิ่งแวดล้อมจากมุมมองในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค จนถึงระดับโลก เพื่อผู้เรียนจะได้มีความเข้าใจในสถานภาพของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตามภาคภูมิศาสตร์ต่าง ๆ
  1. เป็นหลักสูตรที่เชื่อมโยงการมีความรู้สึกไว้ และมีปฏิกิริยาตอบรับต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมส่งเสริมคุณค่าและความจำเป็นของความร่วมมือกันในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสดงบทบาทในการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ได้ตัดสินใจและยอมรับผลของการตัดสินใจนั้น

แผนผังค่ายนักเรียนบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ทักษะทางสังคม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลดแนวทางการจัดค่ายนักเรียนบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ทักษะทางสังคม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6

ตัวอย่างใบกิจกรรม

ดาวน์โหลดแนวทางการจัดค่ายนักเรียนบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ทักษะทางสังคม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7
ดาวน์โหลดแนวทางการจัดค่ายนักเรียนบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ทักษะทางสังคม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

ขอบคุณที่มา : Chalermchai Phanthalert

บทความก่อนหน้านี้ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตรการประชุมวิชาการ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 วันที่ 14 – 15 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตรฟรี จาก สสวท.
บทความถัดไปดาวน์โหลดฟรี ไฟล์เอกสารประกอบคำร้องขอย้ายครู กรณีปกติ ไฟล์ word พร้อมปก และตัวอย่างภาคผนวก โดยครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่