ดาวน์โหลด หนังสือ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กฏหมายในชีวิตประจำวันสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาวน์โหลด หนังสือ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กฏหมายในชีวิตประจำวันสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด หนังสือ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กฏหมายในชีวิตประจำวันสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด หนังสือ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กฏหมายในชีวิตประจำวันสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานความร่วมมือระหว่างประทรวงศึกษาธิการและกระทรวงยุติธรรม ผลงานการเรียบเรียงของคุณครูที่ถ่ายทอดประสบการณ์จากชั้นเรียนของตนเองมาผนวกกับคำแนะนำด้านกฏหมายจากกระทรวงยุตธรรรมมาเป็นแนวการจัดกิจกรรม โดยมีจุดเน้นในทักษะสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

  1. การเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ แยกแยะการกระทำที่เป็นความผิดในทางอาญาและทางแพ่ง
  2. การเสริมสร้างทักษะด้านสังคม ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น มีภูมิคุ้มกันต่อการตกเป็นเหยื่อของการกระทำความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา และมีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
  3. การเสริมสร้างทักษะด้านพลเมือง การมีความรับผิดชอบต่อสังคม การเคารพต่อกฎหมายมีความตระหนักถึงการคุ้มครองและเคารพสิทธิของบุคคล และรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

หนังสือเล่มนี้กำลังจัดส่งไปทุกเขตพื้นที่การศึกษา ห้องสมุดคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทุกแห่ง คณะผู้เขียนทุกท่าน

นอกจากนี้ได้จัดส่งไปที่กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งมอบให้ ท่าน รมต.กระทรวงศึกษาธิการ และนายกรัฐมนตรี ด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารเป็น PDF file

เอกสารแบบ E-Book

ขอบคุณที่มา : Facebook Chalermchai Phanthalert

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่