ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสาร ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning PBL จัดทำโดย สพฐ.
ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสาร ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning PBL จัดทำโดย สพฐ.

ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสาร ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning PBL จัดทำโดย สพฐ.

เอกสาร ก้าวแรก การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็นฐาน จัดทำโดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแบบ pdf จำนวน 168 หน้า ได้ที่ลิงค์นี้

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลกที่สำคัญยิ่ งในการนำประเทศข้าสู่สังคมโลก และเป็นประเด็นหลักที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพื่อเตรียมความพร้อมและรู้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีพลวัตการแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต มุ่งเน้นการวิจัย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนไทยในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ

การจัดทำแเผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้ทั่วถึงสำหรับคนไทยทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น 3Rs ได้แก่ อ่านออก (Reading) เขียนได้ (Writing) และคิดเลขเป็น (Arithmetic) และ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านกรคิดอย่างมีวิจรณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
(Cross-cultural Understanding) ทักษะด้านการร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาว:ผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communication Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ ( Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม(Compassion) รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญในการสอน มาเป็นครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนานักเรียนโดยตรง

ก้าวแรกของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-Based Learning: PBL) ฉบับนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยศาสตร์พระราชา การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของนักเรียนและครูด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะต่าง ๆ สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาและตลอดชีวิต โดยอาศัยทักษะกระบวนการและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จนเกิดชิ้นงานที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นชิ้นงานต้นแบบและสามารถใช้งานได้จริง ทำให้นักเรียนกิดองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ตลอดจนสามารถต่อยอดชิ้นงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตของครอบครัวและชุมชนได้ในนามคณะผู้จัดทำ หวังว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและผู้ที่ต้องการจะศึกษาค้นคว้าได้อย่างแท้จริง

ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสาร ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning PBL จัดทำโดย สพฐ.
ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสาร ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning PBL จัดทำโดย สพฐ.
ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสาร ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning PBL จัดทำโดย สพฐ. 5
ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสาร ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning PBL จัดทำโดย สพฐ. 6
ดาวน์โหลดฟรี!! เอกสาร ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning PBL จัดทำโดย สพฐ. 7

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PBL) หมายถึง การเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงนให้แก่นักเรียน เหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบกรณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ ใช้วิธีการหาความรู้ความจริงอย่างมีเหตุผล ได้ออกแเบบประดิษฐ์ชิ้นงาน ทำการทดลอง ทดสอบประสิทธิภาพ ได้พิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู้จักวางเผนการทำงาน ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูงบนพื้นฐานของความพอเพียงและการประมาณตนเอง โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้น เพื่อนำความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง นำไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟัง และการสังเกตจากผู้รู้ โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มที่จะนำมาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดทำโครงงาน และจัดแสดงผลงานที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานยังเน้นการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตขณะที่เรียน ได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สมรรถนะที่สำคัญของนักเรียนและคุณลักษณะต่าง ๆ สอดคล้องกับหลักพัฒนาการคิดของ Blooms ทั้ง 6 ขั้น คือ ความรู้ ความจำ ความข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานถือได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น นักเรียนเป็นสำคัญ โดยมีครูเป็นผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : สพฐ.

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่