ดาวน์โหลด!! เอกสารแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ 2561 จำนวน 5 เล่ม
ดาวน์โหลด!! เอกสารแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ 2561 จำนวน 5 เล่ม

ดาวน์โหลด!! เอกสารแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ 2561 จำนวน 5 เล่ม จัดทำโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ปี 2563

หลังจากกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ สําหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดําเนินงาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสําหรับ การประเมินคุณภาพภายนอก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ จัดทําคู่มือ สําหรับให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง

โดยคู่มือนี้ มีจํานวน ๕ เล่ม มีเนื้อหาสาระครอบคลุมรายละเอียด ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งนําเสนอ หลักการ เหตุผล แนวคิด และกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาตามระบบ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้

1. แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพ การศึกษาตามกฎ กระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

1. แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพ การศึกษาตามกฎ กระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
1. แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพ การศึกษาตามกฎ กระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

2. การกําหนดมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา

2. การกําหนดมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา
2. การกําหนดมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา

3. การจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษา ของสถานศึกษา

3. การจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษา ของสถานศึกษา
3. การจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษา ของสถานศึกษา

4. การจัดทํารายงาน ผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา

4. การจัดทํารายงาน ผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา
4. การจัดทํารายงาน ผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา

5. การเตรียมความพร้อม ของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก

5. การเตรียมความพร้อม ของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
5. การเตรียมความพร้อม ของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่