แจกไฟล์เอกสาร เล่มรายงานสถานศึกษาสีขาว ระดับเพชร ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยโรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป.กาญจบุรี เขต 3
แจกไฟล์เอกสาร เล่มรายงานสถานศึกษาสีขาว ระดับเพชร ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยโรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป.กาญจบุรี เขต 3

แจกไฟล์เอกสาร เล่มรายงานสถานศึกษาสีขาว ระดับเพชร ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยโรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป.กาญจบุรี เขต 3

แจกไฟล์เอกสารประกอบการประเมินผลงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ สามารถดวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข คือ โครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดมีการดำเนินงานตามนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ

ตัวอย่างไฟล์

ไฟล์เอกสารรายงาน

แจกไฟล์เอกสาร เล่มรายงานสถานศึกษาสีขาว ระดับเพชร ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยโรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป.กาญจบุรี เขต 3
แจกไฟล์เอกสาร เล่มรายงานสถานศึกษาสีขาว ระดับเพชร ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยโรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป.กาญจบุรี เขต 3 4
แจกไฟล์เอกสาร เล่มรายงานสถานศึกษาสีขาว ระดับเพชร ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยโรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป.กาญจบุรี เขต 3 5

ไฟลน์นวัตกรรม Best practice สถานศึกษาสีขาว

แจกไฟล์เอกสาร เล่มรายงานสถานศึกษาสีขาว ระดับเพชร ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยโรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป.กาญจบุรี เขต 3

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) การส่งเสริมให้นักเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้ DAOWADUENG Mode! นั้นเป็นการวางแผนกลยุทธ์ที่ ข้าพเจ้าได้คิดค้นขึ้นมาให้ดำเนินกิจกรรมภายใต้กลยุทธ์นี้เพื่อให้การดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ทางโรงเรียนได้วางไว้ เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนของโรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ เป็นผู้ปลอดจากยาเสพติดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดที่จะเข้ามาลุกลาม มีภูมิคุ้มกันป้องกัน ฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่อาจจะลุกลามเข้ามาภายในสถานศึกษาได้อย่างมีระบบ โดยการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ DAOWADUENG Model ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานตาม วงจร Deming (PDCA) ซึ่งเป็นวงจรการดำเนินงานอย่างมีลำดับขั้นและมีการควบคุมคุณภาพในการดำเนินกิจกรรม

ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การส่งเสริมให้นักเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้ DAOWADUENG Mode! ที่เผยแพร่นี้จะมีประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจเป็นอย่างยิ่ง

ดาวน์โหลดรายงานสถานศึกษาสีขาวไฟล์สำรอง

ขอบคุณที่มา :: สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่