เผยแพร่งานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อส่งเสริมมารยาทไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป.ชร. เขต 4
เผยแพร่งานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อส่งเสริมมารยาทไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป.ชร. เขต 4

เผยแพร่งานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อส่งเสริมมารยาทไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป.ชร. เขต 4

นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี หมายถึง นวัตกรรมที่ผู้บริหารและครูผลิตขึ้นเพื่อใช้ ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และใช้ในการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • 1. นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดีของผู้บริหารสถานศึกษา
  • 2. นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดีของครู

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. เพื่อปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรม การผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี เป็นกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการขับเคสื่อนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

การผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ผู้บริหาร ครู ต้องศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี และผลงานการวิจัยต่งๆที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาผสมผสานกับประสบการณ์ของตนเองเพื่อผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ให้เหมาะสมกับโรงเรียน ปัจจัยความสำเร็จของการผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ในโรงเรียนคุณธรรม ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และมีเจตคติที่ดีในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์

สมปองใจดีเฉย และคณะ (2553 – 2554) พบว่า การดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน
ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสภาพแวดล้อม กระบวนการสำคัญคือ กระตุ้นจิตวิญญาณครู เรื่องบทบาทหน้าที่
ความเป็นครู กระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ดังนั้นนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีที่โรงเรียนผลิตขึ้น ควรคำนึงถึงบริบท สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และ
การมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งจะทำให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

การผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ควรเริ่มจากการสำรวจปัญหาด้านคุณธรรมในสถานศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาผลิตนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา นำนวัตกรรมที่ผลิตไปทดลองใช้ (Try out) แล้วนำมาปรับปรุงจนเกิดประสิทธิภาพ นำนวัตกรรมไปใช้จริงในสถานศึกษา ถ้าสำเร็จรายงานผลการใช้นวัตกรรม แต่ถ้าไม่สำเร็จ ต้องนำไปสู่กระบวนการปรับปรุงและนำไปใช้อีกครั้งหนึ่งจนประสบความสำเร็จ แล้วจึงเขียนรายงานการใช้นวัตกรรม รวมทั้งเผยแพร่การใช้นวัตกรรมและส่งผลงานเข้าพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ในแต่ละระดับต่อไป

การพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี เป็นการพิจารณาผลงานของผู้บริหารและครู ผ่านเอกสารหลักฐานที่เกิดจากการปฏิบัติจริง และนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จนั้นด้วยตนเอง เป็นผลงานตามสภาพจริงที่ผู้บริหารและครูผลิตขึ้นเป็นผลงานที่มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบได้ ผลการคัดเลือกจะเป็นการยืนยันคุณภาพของผลงาน และเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งผลให้นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมต่อไป

การพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดีของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มี 2 ประเภท คือ

เผยแพร่งานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อส่งเสริมมารยาทไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป.ชร. เขต 4 4

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณที่มา : ครูรัตติกาล อินผล

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่