หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนปฏิบัติ หรือ Active Learning โดยขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และธนารักษ์ สารเถื่อนแก้ว

เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนปฏิบัติ หรือ Active Learning โดยขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และธนารักษ์ สารเถื่อนแก้ว

เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนปฏิบัติ หรือ Active Learning โดยขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และธนารักษ์ สารเถื่อนแก้ว

1457
0
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนปฏิบัติ หรือ Active Learning โดยขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และธนารักษ์ สารเถื่อนแก้ว
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนปฏิบัติ หรือ Active Learning โดยขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และธนารักษ์ สารเถื่อนแก้ว

เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนปฏิบัติ หรือ Active Learning โดยขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และธนารักษ์ สารเถื่อนแก้ว

เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนปฏิบัติ หรือ Active Learning “การสอนแบบทันสมัยและเทคนิควิธีสอนแนวใหม่”#Crขัณธ์ชัยและธนารักษ์ ขอขอบคุณที่รวบรวมเอกสารดี ๆ มา ณ โอกาสนี้ครับ

เป็นการนำแนวคิด วิธีการ กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งจะช่วยให้การศึกษาและการเรียน การสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจ ในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย

หัวข้อที่น่าสนใจ

การสอนแบบทันสมัยและเทคนิควิธีสอนแนวใหม่

แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

นวัตกรรมการสอนแบบใหม่ๆ

ตัวอย่างนวัตกรรมทางด้านการจัดการเรียนการสอน

การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี

รูปแบบการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experimental Instruction)

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration)

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นกระบวนการคิด (Thinking Skills)

การศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)

การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backward Design

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน Brain-based Learning

การสอนตามทฤษฎีพหุปัญญา

ห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน PROJECT-BASED LEARNING

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน PROBLEM-BASED LEARNING

การสอนแบบอื่นๆ

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : Facebook Chakrit Luankathin

บทความก่อนหน้านี้สมศ.ขอเชิญรับชมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วันที่ 24 มีนาคม 2564 รับเกียรติบัตรฟรี!!
บทความถัดไปประกาศ สทศ.เลื่อนการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่