ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.
ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

ดาวน์โหลด “หนังสือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ สำนักงาน ก.ค.ศ.

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้มีประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต รวมทั้งสิ้น 245 เขต เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (10) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565 นั้น ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงกลไกการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนโยบายอื่น ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค ลดความซับซ้อนเกิดความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และเพิ่มคุณภาพการปฏิบัติงานของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดทำหนังสือรวมหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

ขอบคุณที่มา :: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – ก.ค.ศ., สำนักงาน ก.ค.ศ., ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, (otepc.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่