ดาวน์โหลด PowerPoint ประกอบการบรรยาย เรื่องหลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกในห้วงสถานการณ์ COVID – 19
ดาวน์โหลด PowerPoint ประกอบการบรรยาย เรื่องหลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกในห้วงสถานการณ์ COVID – 19

ดาวน์โหลด PowerPoint ประกอบการบรรยาย เรื่องหลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกในห้วงสถานการณ์ COVID – 19

การบรรยายเรื่องหลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกในห้วงสถานการณ์ COVID – 19 โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมศ. วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลด PowerPoint นำเสนอ หลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกในห้วงสถานการณ์ COVID – 19
ดาวน์โหลด PowerPoint นำเสนอ หลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกในห้วงสถานการณ์ COVID – 19

รับชมการบรรยาย คลิกที่นี่

ระยที่ ๑ ของ สมศ. คือการประเมิน จากการวิเคราะห์ SAR ที่สถานศึกษาส่งไป

(ขณะนี้ใช้ SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒) โดยจะมีผลการประเมินเป็น ๓ ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช้ และดี

ระยะที่ ๒ ของ สมศ. คือการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site Visit)

โดยจะมีผลการประเมินเป็น ๕ ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก และดีเยี่ยม แนวทางประเมิน ระยะที่ ๒ ในช่วง COVID คือ รูปแบบ Online แต่แนวทางจะเป็นเช่นไร สมศ.จะมีคู่มือชี้แจงอีกครั้ง

ในส่วนของสพฐ. เลขา กพฐ. มีนโยบายให้แค่การประเมินในระยะที่ ๑ เท่านั้น ขณะนี้ คือ การวิเคราะห์จาก SAR เนื่องจากสถานการณ์ COVID ในส่วนระยะที่ ๒ จะต้องรอดูนโยบายต่อไปค่ะ

สำหรับสถานศึกษา ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินภายนอก ในรอบต่อไป คาดว่า สพฐ. อาจจะขอรายชื่อ หลังเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ไปแล้ว ซึ่ง สถานศึกษา อาจจะต้องใช้การวิเคราะห์ SAR ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนั้น จึงขอให้สถานศึกษา เตรียมในการเขียนรายงาน SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้สะท้อนสภาพการทำงาน ตามมาตรฐานการศึกษา ทั้ง ๓ มาตรฐานการศึกษา ให้ชัด เห็นกระบวนการทำงานวงจรคุณภาพ แบบ PDCA เนื่องด้วยการวิเคราะห์ SAR ของสมศ. จะไม่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมจากโรงเรียน จะประเมินสิ่งที่พบในรายงานของสถานศึกษาเท่านั้น หากสถานศึกษาเขียนไม่ชัดเจน อาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ผลการประเมิน

ดาวน์โหลด PowerPoint นำเสนอ หลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกในห้วงสถานการณ์ COVID – 19
ดาวน์โหลด PowerPoint นำเสนอ หลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกในห้วงสถานการณ์ COVID – 19
ดาวน์โหลด PowerPoint ประกอบการบรรยาย เรื่องหลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกในห้วงสถานการณ์ COVID – 19 4

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย

ขอบคุณที่มา : Facebook การศึกษาท้องถิ่นไทย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่