คุรุสภาขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2564 ในรูปแบบ e-Book
คุรุสภาขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2564 ในรูปแบบ e-Book

คุรุสภาขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2564 ในรูปแบบ e-Book

คุรุสภาขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2564 ในรูปแบบ e-Book
คุรุสภาขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2564 ในรูปแบบ e-Book 3

“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง รวมถึงการต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาร่วมส่งผลงานนวัตกรรมของสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” (One School One Innovation :OSOI มาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน มีสถานศึกษาส่งผลงานนวัตกรรม ที่ใช้ได้จริงมีคุณค่าทางวิชาการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพ มาอย่างต่อเนื่อง จำนวนทั้งสิ้น6,823 ผลงาน สำหรับผลงานนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานจะได้รับการยกย่องให้เป็น
ผลงานนวัตกรรมต้นแบบ เพื่อเผยแพร์ให้แก่สถานศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้หรือพัฒนาต่อยอด หรือบูรณาการในการเรียนรู้กระบวนการสร้างผลงานนวัตกรรมที่มีคุณค่า รวมทั้งมีการถอดบทเรียนความสำเร็จของผลงานที่ผ่านการคัดสรรในแต่ละปีอีกด้วย

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม สำหรับปี 2564 มีสถานศึกษาส่งผลงานเข้ารับการคัดสรร จำนวน 882 ผลงาน และ มีผลงานผ่านการคัดสรรได้รับรางวัล “ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง นวัตกรรม” “ระดับประเทศ” จำนวน 91 ผลงาน ประกอบด้วยรางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 21 ผลงาน รางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน 31 ผลงาน และ รางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน 39 ผลงาน โดยสถานศึกษา ทั้ง 91 แห่ง ถอดบทเรียนความสำเร็จของผลงานนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ในหนังสือหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจำปี 2564 ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามุ่งหวังให้นวัตกรรมทั้ง 91 ผลงาน เป็นต้นแบบนวัตกรรมแก่สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอขอบคุณคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะกรรมการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานนวัตกรรมต้นแบบทั้ง 91 ผลงาน จะเป็นประโยชน์และช่วยจุดประกายความคิด รวมทั้งต่อยอดในการสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนและการศึกษาของชาติต่อไป

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
มกราคม 2565

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ 

ขอบคุณไฟล์  คุรุสภา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่