ดาวน์โหลดฟรี หนังสือโรงเรียนสุจริต คิดฐานสอง โดยสํานักพัฒนานวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.
ดาวน์โหลดฟรี หนังสือโรงเรียนสุจริต คิดฐานสอง โดยสํานักพัฒนานวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.

ดาวน์โหลดฟรี หนังสือโรงเรียนสุจริต คิดฐานสอง โครงการโรงเรียนสุจริต ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักพัฒนานวัตกรรม การจัดการศึกษาได้ดําเนินการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียน เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรมการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)

ดาวน์โหลดฟรี หนังสือโรงเรียนสุจริต คิดฐานสอง โครงการโรงเรียนสุจริต ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.

พร้อมทั้ง ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยประเมินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดที่เข้าโครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งผลจากการประเมินที่ได้จะเป็นกระจกเงาสะท้อนผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและโรงเรียนสุจริต ว่ามีการดําเนินงานที่โปร่งใสมากน้อยเพียงใด และเพื่อให้เกิดความ ต่อเนื่องในการดําเนินการปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) นําระบบคิดฐานสองมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนและ บุคลากรในสังกัด ซึ่งระบบคิดฐานสองเป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง สองทางเท่านั้น จึงเหมาะต่อการนํามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ต้อง สามารถแยกเรื่องตําแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด มีการทํางานที่ต้อง ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก อันจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันลดลง ส่งผลให้การ ปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้น

ดาวน์โหลดที่นี่

รูปแบบ E-Book

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่