ดาวน์โหลดฟรี คู่มือสู่เส้นทาง สู่เส้นชัย วPA รวบรวมโดย ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา
ดาวน์โหลดฟรี คู่มือสู่เส้นทาง สู่เส้นชัย วPA รวบรวมโดย ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือสู่เส้นทาง สู่เส้นชัย วPA รวบรวมโดย ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอไฟล์เอกสาร คู่มือสู่เส้นทาง สู่เส้นชัย วPA รวบรวมโดย ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรีในลิงก์ด้านล่างครับ

ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 การประเมินคุณสมบัติการเปลี่ยนผ่าน
ส่วนที่ 2 การประเมินคงสภาพวิทยฐานะ
ส่วนที่ 3 การประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

1.1 คุณสมบัติผู้ที่จะขอมีและเลื่อนวิทยฐานตามเกณฑ์ PA

หลักเกณฑ์ข้อ 1. ผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการหรือขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัตินับถึงวันที่ยื่นคำขอ ดังต่อไปนี้

1.1 การขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครูมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี ติดต่อกัน หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
สำหรับการขอวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ติดต่อกัน หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า

1.2 มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในตำแหน่งครู หรือในวิทยฐานะครูชำนาญการ แล้วแต่กรณี ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการประเมิน โดยในแต่ละรอบการประเมินต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด และมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70

1.3 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยขี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ หากปีใดข้าราชการครูถูกลงโทษทางวินัยหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกวินิจฉัยขี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ไม่ให้นำระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติตามข้อนี้

กรณีผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง หรือการดำรงวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามที ก.ค.ศ. กำหนด ให้ลดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1.1 เหลือ 3 ปี ติดต่อกัน มีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1.2 จำนวน 2 รอบการประเมินและลดช่วงระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.3 เหลือ 4 ปี

ทั้งนี้ ให้ผู้ขอและผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้รับรองข้อมูล หลักฐาน และคุณสมบัติชของผู้ขอ หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่า มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคงสภาพวิทยฐานะ

1. เมื่อข้าราชการครูได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงวิทยฐานะใดแล้ว จะต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2.ให้ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ ทุกวิทยฐานะ ได้รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงจากคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 2 เป็นประจำทุกรอบการประเมิน โดยให้ถือว่า คณะกรรมการดังกล่าว เป็นคณะกรรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะเพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ด้วย

3.ข้าราชการครู ที่มีผลการประเมินการพัฒนางนตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ผู้ที่ผ่นการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในรอบการประเมินใดให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาแจ้งให้ข้าราชการครูผู้นั้นทราบ และให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ผ่านการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะเพื่อดำรงไว้ ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่บรรจุและแต่งตั้งในรอบการประเมินนั้น

4.ข้าราชการครูที่มีผลการประเมินการพัฒนางนตามข้อตกลง ไม่ผ่านเกณฑ์ ในรอบการประเมินใดให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาแจ้งให้ข้าราชการครูผู้นั้นทราบ และให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะเพื่อดำรงไว้ ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับกรบรรจุและแต่งตั้ง ในรอบการประเมินนั้น โดยให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามนัยมาตรา 55 วรรค ต่อไป

กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ดำเนินการตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้

(๑) ให้มีการพัฒนาข้าราชการผู้นั้นให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อให้สามารถผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานได้

(๒) ให้ดำเนินการในมาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๗๓ หรืองดเงินประจำตำแหน่ง หรือเงินวิทยฐานะ แล้วแต่กรณี

(๓) ในกรณีที่ผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับที่กำหนด ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา *๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามมาตรา ๑๑ㆍ (๖) การดำเนินการตามวรรคสองให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

*(พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 55)

2.3 การเขียนข้อตกลง การพัฒนางานตามข้อตกลง ก่อนจะมีการประเมินผลงาน

ตามข้อตกลงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ ศธ 0206.3/ ว9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 หมวด 2 กำหนดไว้ว่า ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) มีองค์ประกอบของข้อตกลงในการพัฒนางาน

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด

2) ผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

ผู้เรียน โดยครูต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดคัน ปรับเปลี่ยน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในการพัฒนางานต้อมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทของสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการ และกระทรวงศึกษาธิการ

การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

ให้ข้าราชการครูจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบ ที่ก.ค.ศ.กำหนด ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้อำนวยการถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีที่ข้าราชการครูย้ายระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้อำนวยสถานศึกษาคนใหม่

4. การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

4.1 ให้คณะกรรมการประเมิน ตามข้อ 3 ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูในแต่ละรอบการประเมิน โดยพิจารณาประเมินตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด

4.2 ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบระบบ DPA และนำเข้าข้อมูลผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่ละรอบการประเมินของข้าราชกรครูแต่ละราย เข้าสู่ระบบดังกล่าวเป็นประจำทุกรอบการประเมิน โดยให้ดำเนินการตามคู่มือการใช้งานระบU DPA ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ครู 6 แสน คน จะต้องนำเข้าทั้งหมดหรือไม่)

4.3 ข้าราชกาครูต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมีผลการประเมินการพัฒนางาน ตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

ตัวอย่างไฟล์ คู่มือสู่เส้นทาง สู่เส้นชัย วPA

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือสู่เส้นทาง สู่เส้นชัย วPA รวบรวมโดย ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา
ดาวน์โหลดฟรี คู่มือสู่เส้นทาง สู่เส้นชัย วPA รวบรวมโดย ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา ประธานหน่วยพัฒนาหจก.เพื่อครู เฟชกลุ่ม “พาคิด พาทำ ตาม วPA”

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่