Twinkl แจกฟรี!! สื่อการสอนและแบบฝึกหัด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพและคำราชาศัพท์ ดาวน์โหลดฟรี
Twinkl แจกฟรี!! สื่อการสอนและแบบฝึกหัด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพและคำราชาศัพท์ ดาวน์โหลดฟรี

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

Twinkl แจกฟรี!! สื่อการสอนและแบบฝึกหัด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพและคำราชาศัพท์ ดาวน์โหลดฟรี

แจกสื่อการสอนฟรี!! เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 10 (ร.10) Twinkl (ทวิงเคิล) ได้รวบรวมสื่อการสอนฟรีที่สามารถนำไปใช้เพิ่มความสนุกในห้องเรียน ตัวอย่างเช่น พระราชประวัติ ร.10 เป็นภาษาอังกฤษพร้อมแบบฝึกหัด หรือสื่อการสอนพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ร.10 ในรูปแบบ ไฟล์ PDF นอกจากนี้ทวิงเคิลยังแถมสื่อการสอนฟรีเกี่ยวกับคำราชาศัพท์ พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลยในบทความนี้เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

พระราชประวัติรัชกาลที่ 10 

รัชกาลที่ 10 หรือเรามักย่อว่า ร.10 พระนามเต็มคือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 และทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถัดมาวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระองค์ขึ้นทรงเป็นพระมหากษัตริย์ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต เนื่องจากทรงเป็นพระรัชทายาทตามกฎหมายมณเฑียรบาล

 

Sign up now to Twinkl for FREE Twinkl resources

สื่อการสอนและแบบฝึกหัดเกี่ยวกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 10

สื่อการสอนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

Twinkl แจกฟรี!! สื่อการสอนและแบบฝึกหัด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพและคำราชาศัพท์ ดาวน์โหลดฟรี
Twinkl แจกฟรี!! สื่อการสอนและแบบฝึกหัด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพและคำราชาศัพท์ ดาวน์โหลดฟรี

สื่อการสอนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สื่อการสอนพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 10 ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 8 หน้า ซึ่งรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ:

  • พระราชประวัติรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  • พระราชกรณียกิจ – ด้านการทหารและการบิน ด้านการกีฬา ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านการเกษตรกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอื่น ๆ

ใบงานและแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ พระราชประวัติรัชกาลที่ 10 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

ใบงานพระราชประวัติรัชกาลที่ 10 (ภาษาอังกฤษ) วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
Twinkl แจกฟรี!! สื่อการสอนและแบบฝึกหัด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพและคำราชาศัพท์ ดาวน์โหลดฟรี

ใบงานและแบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ วันเฉลิมพระชนมพรรษาและพระราชประวัติ รัชกาลที่ 10   

สื่อการสอนแบบฝึกหัดเติมคำในช่องว่างในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ทักษะการเขียนและสะกดคำภาษาอังกฤษ

ใบงานและแบบฝึกหัดภาษาไทย พระราชประวัติรัชกาลที่ 10 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

ใบงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
Twinkl แจกฟรี!! สื่อการสอนและแบบฝึกหัด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพและคำราชาศัพท์ ดาวน์โหลดฟรี

ใบงานและแบบฝึกหัด ภาษาไทย พระราชประวัติรัชกาลที่ 10 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

สื่อการสอนแบบฝึกหัดเติมคำในช่องว่างในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านจับใจความ และการเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับบริบท พร้อมทั้งเรียนรู้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของ ร.10 ตลอดการฝึกฝน

กิจกรรมระบายสีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ภาพระบายสีรัชกาลที่ 10
Twinkl แจกฟรี!! สื่อการสอนและแบบฝึกหัด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพและคำราชาศัพท์ ดาวน์โหลดฟรี

กิจกรรมระบายสีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

สื่อการสอนใบงานสำเร็จสามารถพิมพ์ได้เลย สำหรับให้น้อง ๆ ระบายสีได้อย่างอิสระ เพื่อส่งเสริมทักษะศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี

สื่อการสอน PowerPoint พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 1-10

PowerPoint พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 1-10

PowerPoint พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 1-10

เรียนรู้พระนามของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่รัชกาลที่ 1- รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ด้วยสื่อการสอนแบบ PowerPoint มาพร้อมกับรูปภาพสวยงาม ช่วยให้การเรียนไม่น่าเบื่อ

สื่อการสอนและแบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำราชาศัพท์

 

สื่อการสอนใบความรู้คําราชาศัพท์หมวดร่างกายพร้อมความหมาย

คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย พร้อมความหมาย - ใบความรู้คำราชาศัพท์

สื่อการสอนใบความรู้คําราชาศัพท์หมวดร่างกายพร้อมความหมาย

สื่อการสอนไฟล์ PDF ใบความรู้คําราชาศัพท์หมวดร่างกายพร้อมความหมายและภาพประกอบ สามารถพิมพ์แล้วนำไปสอนได้ทันที หรือสามารถเปิดสื่อการสอนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ไม่ต้องการพิมพ์ใส่กระดาษ ตัวอย่างเนื้อหา พระเกศา หมายถึง ผม พระกรรณ หมายถึง หู พระเศียร หมายถึง ศีรษะ และพระโอษฐ์ หมายถึง ปาก

สื่อการสอนแบบฝึกหัดคําราชาศัพท์หมวดร่างกาย

แบบฝึกหัดคําราชาศัพท์ หมวดร่างกาย - คำราชาศัพท์และความหมาย

สื่อการสอนแบบฝึกหัดคําราชาศัพท์หมวดร่างกาย

แบบฝึกหัดนี้จะช่วยทบทวนและทดสอบความรู้เกี่ยวกับคําราชาศัพท์ผ่านแบบฝึกหัดคําราชาศัพท์พร้อมเฉลยในรูปแบบไฟล์ PDF ในหมวดร่างกาย ประกอบด้วยคำราชาศัพท์และคำสามัญ 12 คำ เพื่อทำการจับคู่ให้ถูกต้องและสัมพันธ์กัน ถ้าหากนักเรียนได้เรียนรู้คำราชาศัพท์จากใบความรู้ก่อนหน้าแล้ว รับรองว่าสามารถทำแบบฝึกหัดคำราชาศัพท์นี้ได้อย่างถูกต้องแน่นอน

ขอบคุณที่มา : สื่อการสอนฟรี วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 10 (twinkl.co.th)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่