เผยแพร่ รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยนายจักรกฤช เลื่อนกฐิน ครูโรงเรียนบางละมุง
เผยแพร่ รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยนายจักรกฤช เลื่อนกฐิน ครูโรงเรียนบางละมุง

เผยแพร่ รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยนายจักรกฤช เลื่อนกฐิน ครูโรงเรียนบางละมุง

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (วิทย์) รหัสวิชา ค32102 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 5 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น

ผู้วิจัย นายจักรกฤช เลื่อนกฐิน
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (วิทย์)
รหัสวิชา ค32102
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยในชั้นเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่องหลักการนับเบื้องตัน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (วิทย์) รหัสวิชา ค32102 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (วิทย์) รหัสวิชา ค32102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีกรศึกษา 2565 ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบสอน แบบแผนในการวิจัย คือ One Group Post-test design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เน้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนปฏิบัติ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบการแจกแจ งที (t-test for dependent)

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังรับการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักการนับเบื้องตัน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
  2. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่องหลักการนับเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (วิทย์) รหัสวิชา ค32102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก
เผยแพร่ รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยนายจักรกฤช เลื่อนกฐิน ครูโรงเรียนบางละมุง
เผยแพร่ รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยนายจักรกฤช เลื่อนกฐิน ครูโรงเรียนบางละมุง

ขอบคุณไฟล์ : ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญลงทะเบียนร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร เลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ ก้าวหน้าด้วยวิจัยในชั้นเรียน ภาษาไทย (รุ่นที่ 2) วันที่ 10 ธันวาคม 2565 พร้อมรับวุฒิบัตร โดย พว.
บทความถัดไปเรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร การทำงานแบบทีม ทักษะจำเป็นยุคดิจิทัล (Collaboration skill) โดย Starfish Labz
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่