ดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไฟล์เวิร์ด พร้อมปก แก้ไขได้ เครดิตไฟล์ เพจ ครูคณิต 

ครูอาชีพดอทคอม แจกฟรี ไฟล์แบบบันทึกข้อความ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน doc ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ พร้อมปก สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ในลิงก์ด้านล่างครับ

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียนได้รับประสบการณ์ จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูต้องศึกษาแนวทางในการวัดและประเมินผล การสร้างเครื่องมือวัดให้มีคุณภาพนั้น ได้มีผู้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้

สมพร เชื้อพันธ์ (2547, หน้า 53) สรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึงความสามารถความสำเร็จและสมรรถภาพด้านต่างๆของผู้เรียนที่ได้จากการเรียนรู้อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถวัดได้จากการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2548, หน้า 125) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงขนาดของความสำเร็จที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอน

ปราณี กองจินดา (2549,หน้า 42) กล่าว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสำเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จำแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ตามลักษณะของวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทำให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย (http://www.pratya.nuankaew.com/)

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไฟล์เวิร์ด พร้อมปก แก้ไขได้ เครดิตไฟล์ เพจ ครูคณิต
ดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไฟล์เวิร์ด พร้อมปก แก้ไขได้ เครดิตไฟล์ เพจ ครูคณิต 3
ดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไฟล์เวิร์ด พร้อมปก แก้ไขได้ เครดิตไฟล์ เพจ ครูคณิต
ดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไฟล์เวิร์ด พร้อมปก แก้ไขได้ เครดิตไฟล์ เพจ ครูคณิต 4

ดาวน์โหลดไฟล์

  • ไฟล์ปกรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

  • ไฟล์บันทึกข้อความรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

เครดิตไฟล์ ครูคณิต

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่