แบ่งปันไฟล์ต่างๆ ไฟล์รายงานประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย เพจ กาตุยตะลุยจีน
แบ่งปันไฟล์ต่างๆ ไฟล์รายงานประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย เพจ กาตุยตะลุยจีน

แบ่งปันไฟล์ต่างๆ ไฟล์รายงานประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย เพจ กาตุยตะลุยจีน

เอกสารฉบับนี้ใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ของนางสาวหฤทัย พรหมด้วง ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดลำนาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาจีน

ซึ่งประกอบด้วย ผลการปฏิบัติตนและผลการปฏิบัติงานในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดทำเอกสารฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป

  • คำนำ.docx
  • รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
  • แสกน.docx
  • QR Code.pptx

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์ประกอบที่ ๑ การปฏิบัติตน
๑. วินัยและการรักษาวินัย
๒. คุณธรรมและจริยธรรม
๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ
๔. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. จิตวิญญาณความเป็นครู
๖. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ
องค์ประกอบที่ ๒ การปฏิบัติงาน
๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน
๒. การบริหารชั้นเรียน
๓. การพัฒนาตนเอง
๔. การทำงานเป็นทีม
๕. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา
๖. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี

แบ่งปันไฟล์ต่างๆ ไฟล์รายงานประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย เพจ กาตุยตะลุยจีน
แบ่งปันไฟล์ต่างๆ ไฟล์รายงานประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย เพจ กาตุยตะลุยจีน 3
แบ่งปันไฟล์ต่างๆ ไฟล์รายงานประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย เพจ กาตุยตะลุยจีน
แบ่งปันไฟล์ต่างๆ ไฟล์รายงานประเมินครูผู้ช่วย ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย เพจ กาตุยตะลุยจีน 4

ไฟล์สำรอง

ขอบคุณที่มา :: Facebook กาตุยตะลุยจีน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่