ดาวน์โหลดฟรี รายงานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ไฟล์ Excel แก้ไขได้ เครดิตเพจ ห้องเรียนครูไข่นุ้ย
ดาวน์โหลดฟรี รายงานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ไฟล์ Excel แก้ไขได้ เครดิตเพจ ห้องเรียนครูไข่นุ้ย

ดาวน์โหลดฟรี รายงานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ไฟล์ Excel แก้ไขได้ เครดิตเพจ ห้องเรียนครูไข่นุ้ย

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำไฟล์ รายงาน+แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน competency-appraisal ไฟล์ Excel แก้ไขได้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด  มีความสามารถในการคิด มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  ดังนี้

        1.  ความสามารถในการสื่อสาร

        2.  ความสามารถในการคิด

        3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา   

        4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต           

        5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดฟรี รายงานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ไฟล์ Excel แก้ไขได้ เครดิตเพจ ห้องเรียนครูไข่นุ้ย
ดาวน์โหลดฟรี รายงานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ไฟล์ Excel แก้ไขได้ เครดิตเพจ ห้องเรียนครูไข่นุ้ย 3
ดาวน์โหลดฟรี รายงานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ไฟล์ Excel แก้ไขได้ เครดิตเพจ ห้องเรียนครูไข่นุ้ย
ดาวน์โหลดฟรี รายงานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ไฟล์ Excel แก้ไขได้ เครดิตเพจ ห้องเรียนครูไข่นุ้ย

รายการการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร

1.1 มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
1.3 ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
1.4 วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
1.5 เขียนบันทึกเหตุการณ์ประจำวันแล้วเล่าให้เพื่อนฟังได้

ความสามารถในการคิด

2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
2.2 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
2.3 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2.4 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
2.5 ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้

ความสามารถในการแก้ปัญหา

3.1 สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
3.2 ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
3.3 เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม
3.4 แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
3.5 สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

4.1 เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย
4.2 สามารถทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
4.3 นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4.4 จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม
4.5 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย
5.2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 5.3 สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง
5.4 ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
5.5 มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

เกณฑ์การประเมิน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ          ระดับคุณภาพ  3

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง           ระดับคุณภาพ  2 

พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง                       ระดับคุณภาพ 1 

พฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติ                           ระดับคุณภาพ 0

การสรุปผลการประเมินรายการการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กำหนดเป็นผ่านและไม่ผ่าน ในการผ่านกำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้

 • ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเป็นนิสัย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 3-5 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี
 • ดี หมายถึง ผู้เรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็นการยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก
  • 1) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1-2 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี หรือ
  • 2) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 2 สมรรถนะ และ ไม่มีสมรรถนะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน หรือ
  • 3) ได้ผลการประเมินระดับดี จำนวน 4-5 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน
 • ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจาก
  • 1) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จำนวน 4-5 สมรรถนะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน หรือ
  • 2) ได้ผลการประเมินระดับดี จำนวน 2 สมรรถนะ และ ไม่มีสมรรถนะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน
 • ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 สมรรถนะ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณไฟล์ ผู้พัฒนาโปรแกรม คือ ผอ.สุภีร์ สีพาย เครดิตเพจ ห้องเรียนครูไข่นุ้ย

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ดาวโหลด แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ รายงานโครงการ ประจำปี พร้อมตัวอย่างรายงาน ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิต เพจห้องเรียนครูไข่นุ้ย
บทความถัดไปกำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2565 เริ่มเปิดระบบให้กู้ยืม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 นี้
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่