แจกไฟล์ รวมเอกสารคู่มือ แบบฟอร์ม ระเบียบงานลูกเสือ
แจกไฟล์ รวมเอกสารคู่มือ แบบฟอร์ม ระเบียบงานลูกเสือ

แจกไฟล์ รวมเอกสารคู่มือ แบบฟอร์ม ระเบียบงานลูกเสือ

ครูอาชีพดอทคอม แจกฟรี รวมเอกสารคู่มือ แบบฟอร์ม ระเบียบงานลูกเสือ สามรถดาวน์โหลดไว้ศึกษา อ้างอิงเป็นแนวทางในการบริหารงานกิจการลูกเสือในสถานศึกษา ได้เลย สามารถดาวน์โหลดไฟล์ฟรี ในลิงก์ด้านล่าง

การลูกเสือคือรูปแบบและวิธีการถ่ายทอดในเรื่องการเรียนรู้ และการศึกษาที่ดีระบบหนึ่ง เพราะเป็นการนำความรู้ตลอดจนประสบการณ์ จากที่ต่าง ๆ แนวทางการ
ดำรงชีวิต ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติอย่างมีระเบียบแบบแผน และ มีขั้นตอนมาประชุกต์ใช้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ดี และไม่เคยเกิดผลเสียสำหรับผู้นำไปใช้ และ
ประพฤติปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น กฎของลูกเสือ 10 ข้อ จะเห็นว่าความหมายของกฎลูกเสือ10 ข้อนั้น ถ้าผู้ใดถือปฏิบัติได้ก็จะเกิดคุณประโยชน์ต่อเขาหล่านั้น ถึงแม้ว่าจะปฏิบัติไม่ได้
ทุกข้อ แต่ถ้าได้ปฏิบัติบ้าง โดขอาจจะยึดข้อใจข้อหนึ่งเป็นแนวทาง และเป็นจุดยึดเหนี่ยวเช่น กฎลุกเสือข้อที่ 1 กล่าวไว้ว่า “ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้” กฎลูกเสือข้อที่ 1 นี้ข้อเดียว
แทบจะครอบคลุมพฤติกรรมของลูกเสือได้เกือบทั้งหมด คือ ต้องประพฤติดี ปฏิบัติดีนั่นเองแต่ถ้จะเอาทางค้านจิตใจมานำชีวิตด้วย ก็จะต้องเพิ่มกฎลูกเสือข้อที่ 6 ที่กล่าวว่า “ลูกเสือ
มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์” จริง ๆ แล้วการลูกเสือไม่ได้สรุปแนวคิดไว้เพียงเท่านี้ จะเห็นได้ว่าแนวคิดของถูกเสือนั้นเป็นสากลที่ทั่วโลกเห็นถึงความสำคัญ และนำไปเป็นกฎเกณฑ์
เพื่อใช้พัฒนาประเทศของเขาเหล่านั้น ดังนั้น ความหมายของคำว่า “ลูกเสือคืออะไร”จึงเป็นข้อความที่ควรรู้ และได้ศึกษาอย่างถ่องแท้ เช่น

Scouting is a Code of Life การลูกเสือ คือ หลักการดำรงชีวิต

Scouts are meeting Real Needs การลูกเสือ ต้องตอบสนองความต้องการ

Scouting is Education for Life การลูกเสือ คือ การศึกษาเพื่อชีวิต การลูกเสืออยู่ในโรงเรียนและครอบครัว เติมเต็มความต้องการ ด้วยตนเอง พัฒนาองค์ความรู้ ต้องการ
สำรวจค้นหา และเรียนรู้

Scouting is a Movement for Youth การลูกเสือ เป็นขบวนการ เพื่อเยาวชนการลูกเสือ คือ ขบวนการที่เคลื่อนไหว มีวิวัฒนาการและปรับตัวทุกหนทุกแห่งโดย ขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่น และสนองความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ

Scouting is International การลูกเสือ เป็นองค์กรระดับนานาชาติ มีประเทศสมาชิกมากกว่า 180 ประเทศ และเขตปกครองพิเศษ มีสมาชิกกว่า 28 ล้านคนทั้งหญิงและ
ชาย

Scouting is open to All การลูกเสือ เปิดสำหรับทุกคน ไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนา ปฏิบัติตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และหลักการของลอร์ด เบเดน โพอลล์
ผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลก

Scouting also a Challenge for Adults การลูกเสือ เป็นงานที่ท้าทายของผู้ใหญ่ เป็นโอกาสที่จะช่วยพัฒนาเยาวชน เพื่อสร้างความเข้าใจ เป็นงานอาสาสมัคร
ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

Scouting is a Method การลูกเสือ มีระเบียบแบบแผน ปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เรียนรู้โดยการกระทำ ทำงานในกลุ่มเล็ก ๆ และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ
ที่ก่อให้เกิดประ โยชน์ต่อส่วนรวมในด้านการพัฒนาชุมชน เช่น เพื่อสนองความต้องการของลูกเสือที่จะช่วยพัฒนาชุมชนที่ตนเองอาศัย ร่วมทำงานให้กับชุมชนต่าง ๆ และให้เป็นไป
ตามเป้าหมาขที่ได้วางไว้ ร่วมทำงานกับกลุ่มเพื่อน ญาติพี่น้อง และผู้นำชุมชน และองค์กรต่าง ๆ บางโครงการเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแล้ว
และที่สำคัญ การลูกเสือขังเกี่ยวข้องกับพลานามัย การป้องกันสารเสพติด การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้เทคโนโลยี ความมัธขัสถ์ การฝึกทักษะเพื่อการทำงาน การศึกษา
เพื่อสันติภาพ งานประพันธ์ การลดความเสี่ยงอันตราย การพัฒนาและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การศึกษาเพื่อช่วยเหลือสังคมและครอบครัว สิทธิเด็ก ผลิตภัณฑ์อาหารและ
การเกษตร การสร้างพลังงานทดแทน การป้องกันแรงงานเด็ก การหลบหนีเข้าเมือง และการพัฒนาการศึกษา จะเห็นได้ว่า ความรู้ตลอดจนทักษะต่าง ๆ ที่นำมาคัดแปลงให้เด็ก
ได้เรียนรู้ในขบวนการลูกเสื่อ จะมีทั้งการเรียนรู้ในภาคทฤยฎี ซึ่งไม่ใช่จะเรียนแต่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น เพราะ’ไม่เกิดผลดีเท่าไร ซึ่งในความเป็นจริงในปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่แล้ว
จะเรียนในห้องเรียน และรูปแบบการเรีนรู้อีกลักษณะหนึ่ง คือผปแอ() “ด้านทักษะ”
ืทมแแอ

รายการไฟล์

 • คู่มีอวิชาพิเศษ
 • แบบฟอร์มลูกเสื้อ (ลส.)
 • กฎหมาย
 • ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 2564
 • รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาลูกเสือต่อการจัดตั้งหน่วยลูกเสือคุณธรรมในสถานศึกษา
 • พายเรือชีวติสู่ความสำเร็จ แปลโดยพลเรือเอกสุชาติ กลศาสตร์เสนี
 • คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ. 2561
 • คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559
 • รายงานวิจัยเรื่องการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน
 • คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
 • เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา
 • การอยู่ค่ายและการจัดกิจกรรม
 • ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหรจัดการกิจการลูกเสืออย่างมีประสิทธิภาพ (สนช.)
 • คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม
 • คู่มือฝึกอบรม ส่งเสริมเยาวชน ลูกเสือ เนตรนารื ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2553)
 • ประวัติลอร์ต โรเบิ้ร์ต เบเน-โพเอลล์ โดย พลเรือเอก สุชาติ กลศาสตร์เสนี
 • คู่มือการฝึกอบรมหลั่กสูตรลูกเสือประชาธิปไตย
 • แนวทางการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา พ.ศ.2552
 • แนวทางการจัดกิจกรรมตามหลักกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา
 • คู่มือเครื่องหมายลูกเสือโลก การสอบเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ การสอบเครื่องหมายลูกเสือหลวง
 • แนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือของ สลช. (ท่านประเสริฐ บุญเรือง)
 • แนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือของ สกก.สป.ศธ.
 • วิชาการลูกเสือ (พนมศักดิ์ สวัสดิ์พงษ์ คณะพลศึกษา มศว.)
 • วิวัฒนาการเครื่องหมายลูกเสือโลก
 • คู่มือการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาระเบียบแถวลูกเสือ
 • คู่มือพิธีการทางลูกเสือ2564

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ รวมเอกสารคู่มือ แบบฟอร์ม ระเบียบงานลูกเสือ23ฝ
แจกไฟล์ รวมเอกสารคู่มือ แบบฟอร์ม ระเบียบงานลูกเสือ
แจกไฟล์ รวมเอกสารคู่มือ แบบฟอร์ม ระเบียบงานลูกเสือ
แจกไฟล์ รวมเอกสารคู่มือ แบบฟอร์ม ระเบียบงานลูกเสือ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่