แจกฟรี!! รวมตัวอย่างไฟล์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
แจกฟรี!! รวมตัวอย่างไฟล์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

แจกฟรี!! รวมตัวอย่างไฟล์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ดาวน์โหลดฟรี ตัวอย่างไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ 2565 doc ตัวอย่างโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ doc สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารในลิงก์ด้านล่างครับ ก่อนอื่นขอเชิญชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกับที่มาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สามารถศึกษารายละเอียดได้เลยครับ

ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” และจากพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทาน พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้

 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
 3. มีงานทำ มีอาชีพ
 4. เป็นพลเมืองดี

เพื่อเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชา และสนองพระราชกระแสรับสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่

 1. ความพอเพียง
 2. ความกตัญญู
 3. ความซื่อสัตย์สุจริต
 4. ความรับผิดชอบ
 5. อุดมการณ์คุณธรรม

โดยปีงบประมาณ 2560 ให้แต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างน้อยร้อยละ 35 และปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนทุกแห่งเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

กรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยโรงเรียนแต่ละแห่งต้องวิเคราะห์คุณธรรมอัตลักษณ์ของตนเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน รวมไปถึงการพัฒนาผู้บริหารครู และนักเรียนตามกรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดังนี้

แจกฟรี!! รวมตัวอย่างไฟล์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม

 1. มีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม
 2. มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งโรงเรียน
 3. มีพฤติกรรที่พึงประสงค์ด้านความพอเพียง ความกตัญญู และความซื่อสัตย์สุจริตในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
 4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง
 5. มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความรับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน
 6. มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯ และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน
 7. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมฯ

หลักการสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

กระบวนการพัฒนโรงเรียนคุณธรรมของ มยส. ได้กำหนดหลักการสำคัญว้ 4 ประการ เพื่อมุ่งให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จและเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน นักเรียนจะเติบโตไปพร้อมกับมีอุปนิสัยที่ดีงามติดตัวไปตลอด ดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ว่า”ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” โดยมีหลักการดังนี้

 1. เป็นกระบวนการที่ต้องทำทั้งโรงเรียน (ผู้บริหาร ครู นักเรียน) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 2. ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนป็นหลัก การดำเนินงานตามกระบวนการนี้จึงทำจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) เป็นการพิจรณานำความสนใจความต้องการจากระดับล่างขึ้นมาเป็นระดับนโยบายของโรงเรียน
 3. โรงเรียนต้องทำอย่างมีส่วนร่วม ให้โอกาสทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
 4. โรงเรียนต้องทำกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง สม่ำสมอ พยายามผนวกไว้ในการเรียนรู้ทุกประเภทของโรงเรียน

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างการรับรู้ และการยอมรับ

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวิธีบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

ขั้นตอนที่ 4.1 การจัดทำโครงงานคุณธรรม

ขั้นตอนที่ 4.2 การเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งกันและกัน

ขั้นตอนที่ 4.3 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม

ขั้นตอนที่ 4.4 การบูรณาการคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 5 ลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง (คุณธรรมอัตลักษณ์)

ขั้นตอนที่ 6 สร้างกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

ขั้นตอนที่ 6.1 การวางแผน

ขั้นตอนที่ 6.1 การสร้างการมีส่วนร่วม

ขั้นตอนที่ 6.3 การส่งเสริมสนับสนุนและเสริมแรง

ขั้นตอนที่ 6.4 การนิเทศติดตาม

ขั้นตอนที่ 6.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 6.6 การประเมินผล

ขั้นตอนที่ 6.7 การถอดบทเรียน

ขั้นตอนที่ 6.8 การประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

มีเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ 5 ระดับ (โรงเรียนคุณธรรม 1 ดาว – 5 ดาว) ดังนี้

 • ระดับ 1 ดาว ★ (โรงเรียนตรวจสอบตนเอง)
 • ระดับ 2 ดาว ★ ★(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบ)
 • ระดับ 3 ดาว ★ ★ ★ (ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) เป็นผู้ตรวจสอบ)
 • ระดับ 4 ดาว ★ ★ ★ ★ (ทีมขับเคลื่อนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS) เป็นผู้ตรวจสอบ)
 • ระดับ 5 ดาว ★ ★ ★ ★ ★ (คณะทำงานส่วนกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ตรวจสอบ)

ดาวน์โหลดรวมตัวอย่างไฟล์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

แจกฟรี!! รวมตัวอย่างไฟล์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
แจกฟรี!! รวมตัวอย่างไฟล์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
แจกฟรี!! รวมตัวอย่างไฟล์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
แจกฟรี!! รวมตัวอย่างไฟล์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
แจกฟรี!! รวมตัวอย่างไฟล์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ขอบคุณเจ้าของไฟล์ทุกไฟล์นะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่